Standardisert mandat i sakkyndige uttalelser om ruspåvirket kjøring – oppnevning av arbeidsgruppe

Publisert 

Riksadvokaten har oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter for politiet og Folkehelseinstituttet. Gruppen har fått i oppdrag å foreslå standardisert mandat i sakkyndige uttalelser i saker som gjelder mistanke om føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol mv. Den er bedt om å avgi rapport innen 1. oktober 2013.

Les meir om Standardisert mandat i sakkyndige uttalelser om ruspåvirket kjøring – oppnevning av arbeidsgruppe

Reaksjoner overfor motorvognførere bosatt i utlandet

Publisert 

Etter henvendelse fra Norges Lastebileier-forbund har riksadvokaten i brev til politimestrene funnet grunn til å understreke at overtredelser av vegtrafikkloven og yrkestransportloven, begått av sjåfører bosatt i utlandet, fortrinnsvis bør forsøkes avgjort før kjøretøyet får kjøre videre, og at beslag av førerkort skal gjøres når det er grunnlag for det. Bruk av tilbakeholdsrett etter vegtrl § 36b må vurderes i det enkelte tilfelle.

Les meir om Reaksjoner overfor motorvognførere bosatt i utlandet

Mål- og prioriteringsrundskrivet 2013

Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2013 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2013 – politiet og statsadvokatene, foreligger nå. Rundskrivet må sees i sammenheng med rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.

Les meir om Mål- og prioriteringsrundskrivet 2013

Evaluering av Acta-saken

Det er gjennomført en evaluering av den såkalte Acta-saken fra Rogaland. Evalueringen har munnet ut i et evalueringsnotat som er oversendt statsadvokatene og politimestrene ved riksadvokatens brev 11. desember 2012.

Les meir om Evaluering av Acta-saken

Straffesaksbehandlingen i politiet 2012 – riksadvokatens bemerkninger

Det er flere positive trekk ved resultatene for politiets straffesaksbehandling i 2012, især knyttet til sentrale parametere for saksbehandlingstid. Det skal politiet ha ros for.Mest iøynefallende er likevel et betydelig fall i oppklaringsprosenten, som kom på 36,3 mot 38,0 året før. Den negative utviklingen gjelder store deler av landet, idet det er tilbakegang i oppklaring i 20 av 27 politidistrikter.

Les meir om Straffesaksbehandlingen i politiet 2012 – riksadvokatens bemerkninger

Arbeidsgruppe om avhørsmetodikk

Publisert 

Avhør er den viktigste etterforskingsmetoden og kvaliteten til avhørene er følgelig av sentral betydning.

Les meir om Arbeidsgruppe om avhørsmetodikk

Utvalget for kommunikasjonskontroll – årsrapport 2011

Publisert 

Riksadvokaten har ved brev av 6. juli 2012 til politimestrene m.fl sendt ut kopi av Kommunikasjonskontrollutvalgets årsrapport til Justisdepartementet for 2011.

Les meir om Utvalget for kommunikasjonskontroll – årsrapport 2011

Riksadvokaten innkaller til seminar om hatkriminalitet og rasisme

Publisert 

Riksadvokaten innkaller til seminar om hatkriminalitet og rasisme. Seminaret holdes i Riksadvokatembetets lokaler i Oslo 20. november 2012.

Les meir om Riksadvokaten innkaller til seminar om hatkriminalitet og rasisme

Arbeidsgruppe mål, rapportering, statsadvokatrolle m.v. - mandat

Riksadvokaten har satt ned en arbeidsgruppe som skal foreta en gjennomgang av statsadvokatrollen og statsadvokatenes arbeidsoppgaver. Arbeidsgruppen skal ledes av førstestatsadvokat Geir Fornebo og den skal avgi rapport til riksadvokaten innen utgangen av 2009.