Straffesaksbehandlingen i politiet 2012 – riksadvokatens bemerkninger

Det er flere positive trekk ved resultatene for politiets straffesaksbehandling i 2012, især knyttet til sentrale parametere for saksbehandlingstid. Det skal politiet ha ros for.Mest iøynefallende er likevel et betydelig fall i oppklaringsprosenten, som kom på 36,3 mot 38,0 året før. Den negative utviklingen gjelder store deler av landet, idet det er tilbakegang i oppklaring i 20 av 27 politidistrikter.

Riksadvokaten understreker sterkt de styringssignaler som er gitt i Prop. 1 S (2012-13), om viktigheten av etterforskingsarbeidet i politiet, herunder at det må avsettes nødvendige ressurser og betydningen av god plan og ledelse av arbeidet.

Download fileRiksadvokatens bemerkninger(4 2 2kb)

 

Download fileStraffesaksbehandlinegn pr. 31. desember 2012(2 9 7 3kb)