Røde Kors' adgang til å besøke varetektsinnsatte underlagt restriksjoner

I brev av 27. juni minner Riksadvokaten om Røde Kors' adgang til besøk av varetektsinnsatte underlagt restriksjoner

Les meir om Røde Kors' adgang til å besøke varetektsinnsatte underlagt restriksjoner

Avhør av barn

Riksadvokaten har ved brev av. 27 juni 2014 regulert enkelte sider ved avhør av barn. Blant annet er det gitt utrykk for riksadvokatens syn på såkalte "presamtaler" og om når det kan tas politiavhør forut for dommeravhør. Det fremgår også enkelte merknader om forsvarers deltagelse under dommeravhør. Brevet kan i sin helhet leses her

Les meir om Avhør av barn

Mer effektive rettssaker

Direktør for Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, og Riksadvokat Tor-Aksel Busch har skrevet en kronikk om effektivisering av rettssaker.

Les meir om Mer effektive rettssaker

Legalisering av cannabisbruk?

Aftenpostens oppslag i dag om riksadvokatens uttalelser om legalisering av cannabisbruk er til dels feilaktig og etterlater uansett et galt inntrykk.

Riksadvokaten mener juryens dager er talte

I et innlegg inntatt i Dagbladet 18. september 2008 redegjør Tor-Aksel Busch for sitt syn på juryordningen. Han fremhever bl.a. at selv om juryen historisk sett har spilt en viktig rolle, er det i dagens samfunn tunge innvendinger mot at de alvorligste sakene avgjøres uten begrunnelse.

Voldtektssaker og frister

Riksadvokaten kommenterer Aftenpostens leder 21. september basert på oppslag om en voldtektssak som har blitt altfor gammel (2 1/2 år før rettsbehandling) og noen mindre gode halvårstall for denne sakstypen. Aftenposten tar til orde for at politiet må få frister for behandling av slike saker. Riksadvokaten fremhever at voldtektssaker skal behandles raskt, men at det beskrevne tiltak ikke vil være et tjenlig virkemiddel. Innlegget (under en annen tittel) er trykket i Aftenposten 2. oktober.

Les meir om Voldtektssaker og frister

Påtalemyndigheten, domstolene og nye sakkyndige

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har skrevet et avisinnlegg om «Påtalemyndigheten, domstolene og nye sakkyndige» i den såkalte 22. juli-saken.

Les meir om Påtalemyndigheten, domstolene og nye sakkyndige