Riksadvokatens avgjørelse av klage over spesialenhetens henleggelse - vurdering av straffeansvar for en "fiking" som reaksjon på spytting

I avgjørelse av 10. desember 2008 tok riksadvokaten ikke til følge en klage fra fornærmede. Det er klarlagt at politibetjentens handlemåte var – slik hun selv har opplyst – en spontan reaksjon på at klageren spyttet henne i ansiktet og ikke maktbruk som var nødvendig for å gjennomføre tjenesteoppdraget.

Les meir om Riksadvokatens avgjørelse av klage over spesialenhetens henleggelse - vurdering av straffeansvar for en "fiking" som reaksjon på spytting

Henleggelse i Giardia-saken opprettholdt etter riksadvokatens klagebehandling

Riksadvokaten har behandlet klage fra Norges miljøvernforbund i den såkalte Giardia-saken, der spørsmålet var om Bergen kommune skulle ilegges foretaksstraff for sin rolle i forbindelse med utbruddet av Giardia-smitte høsten 2004, som følge av forurenset drikkevann i Svartediket. Klagen ble ikke tatt til følge, og saken ble henlagt under henvisning til at det ikke er tilstrekkelig grunn til å ilegge foretaksstraff.

Dødsfall i arrest - riksadvokatens avgjørelse i klagesak

Riksadvokaten avgjorde 25. juli 2008 at det ikke er grunnlag for å reise straffesak etter et dødsfall i en politiarrest. Saken illustrerer en problemstilling knyttet til behandling av arrestanter som kan ha inntatt store mengder alkohol.

Pressemelding ved tiltalebeslutning

Det nasjonale statsadvokatembetet har den 9. juli 2008, etter beslutning fra riksadvokaten, tatt ut tiltale mot en norsk borger av bosnisk opprinnelse for overtredelse av straffeloven 2005 § 102 (forbrytelse mot menneskeheten) og § 103 (krigsforbrytelser).

Dom i Karlsvik-saken

Riksadvokaten har i dag godtatt Gulating lagmannsretts frifinnende dom av 29. feburar d.å. i sak mot Atle Torbjørn Karlsvik. Dommen er således rettskraftig. Selv om tiltalen er besluttet av Kongen i statsråd, tilligger det riksadvokatens kompetanse å ta stilling til ankespørsmålet, jfr straffeprosessloven §68.

Straff for unnlatt oppmøte til soning

Fra 1. november 2007 blir det straffbart å ikke møte til soning til fastsatt tid. Riksadvokaten ba i brev av 23. oktober d.å. politidistriktene om å ta dette inn i soningsinnkallingene.

Forelegg mot John G. Bernander trukket tilbake

Riksadvokaten besluttet 18. oktober 2007 å trekke tilbake forelegg mot tidligere kringkastingssjef John G. Bernander.

Fjernsynsovervåking. Offentliggjøring. Skyldkrav

Siden 1999 har Oslo politidistrikt gjennomført fjernsynsovervåking av Oslo sentralstasjon og området rundt. Overvåkingen er varslet ved skilt og har til formål å forebygge ordensmessige problemer.

Les meir om Fjernsynsovervåking. Offentliggjøring. Skyldkrav

Politiets bruk av skytevåpen. Henleggelse fordi intet straffbart forhold anses bevist

Riksadvokaten har opprettholdt Spesialenhetens henleggelse i en sak hvor en polititjenestemann avfyrte to skudd mot en mistenkt, hvorav ett traff i brystregionen og var øyeblikkelig dødelig.

Les meir om Politiets bruk av skytevåpen. Henleggelse fordi intet straffbart forhold anses bevist