Høringsuttalelse til Politianalysen (NOU 2013:9)

Riksadvokaten har avgitt høringsuttalelse til Politianalysen (NOU 2013:9) og er skeptisk til en omorganisering med bare 6 politiregioner. Det påpekes at at straffesaksbehandlingen - en viktig del av politiets virksomhet - i liten grad er behandlet i analysen.

Les meir om Høringsuttalelse til Politianalysen (NOU 2013:9)

Alkolås som alternativ til tap av førerett - høringsuttalelse fra riksadvokaten

Riksadvokaten har gitt høringsuttalelse til et forslag om å innføre alkolås som alternativ til tap av førerett som en del av program mot ruspåvirket kjøring. Riksadvokatens standpunkt er at alkolås bør begrenses til å være vilkår for gjenerverv av førerett i visse tilfeller.

Les meir om Alkolås som alternativ til tap av førerett - høringsuttalelse fra riksadvokaten

Høringsuttalelse om endring i politiloven

Riksadvokaten har avgitt en høringsuttalelse om forslag til endring i politiloven.

Les meir om Høringsuttalelse om endring i politiloven

Høring - endring i lov om psykisk helsevern

Agder statsadvokatembeter har avgitt en høringsuttalelse om endring i lov om psykisk helsevern.

Les meir om Høring - endring i lov om psykisk helsevern

Høring - forbud mot visse dopingmidler

I tidligere høringer har en ment at doping i all hovedsak er et problem i idretten, at doping skader brukeren selv og at det ikke kan påvises en sammenheng mellom dopingbruk og vold.

Les meir om Høring - forbud mot visse dopingmidler

Høringsuttalelse om ny våpenlov

Publisert 

I NOU 2011: 19 er det fremmet forslag om ny våpenlov. Riksadvokaten har i dag avgitt hørinsguttalelse på vegne av Den høyere påtalemyndighet. Blant annet drøftes kravene til våpeninnehavers skikkethet samt at det tas til orde for at også simpelt uaktsomme overtredelser skal være straffbare.

Les meir om Høringsuttalelse om ny våpenlov

Høringssuttalelse om straffegjennomføring med elektronisk kontroll

Det nasjonale statsadvokatembetet har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med utkast til forskrift om straffegjennomføring med elektronisk kontroll.