Riksadvokaten sine mål og prioriteringar for 2016

Draps- og valdssaker - mellom anna vald mot barn og mishandling i nære relasjonar - grov profittmotivert kriminalitet, alvorleg økonomisk kriminalitet, dødsulykker i trafikken og hatkriminalitet. Det er riksadvokaten sine prioriteringar for 2016, der og ny handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet varslast.

Les meir om Riksadvokaten sine mål og prioriteringar for 2016

Rapport om avhørsmetodikk

Riksadvokatens arbeidsgruppe om avhørsmetodikk i politiet overleverte sin rapport til Riksadvokatembetet i dag 8. oktober 2013. Riksadvokaten gir gruppen honnør for utførelsen av oppdraget. Rapporten gir et godt utgangspunkt for videreutviklingen av denne viktige etterforskingsmetoden og den vil nå bli sendt på høring. Les rapporten og riksadvokaten pressemelding her.

Les meir om Rapport om avhørsmetodikk

Pressemelding - DNA identitetsregisteret

Riksadvokaten informerer om nye retningslinjer for registrering i DNA identitetsregisteret som trer i kraft 1. oktober.

Les meir om Pressemelding - DNA identitetsregisteret

Pressemelding om strengere straffer for voldtekt av sovende kvinner

Vedlagt følger pressemelding fra riksadvokaten vedrørende strengere straffer for voldtekt av sovende kvinner.

Les meir om Pressemelding om strengere straffer for voldtekt av sovende kvinner

22. juli-saken - påtalemyndigheten anker ikke

Riksadvokaten har besluttet at påtalemyndigheten ikke anker Oslo tingretts dom av 24. august 2012.

Les meir om 22. juli-saken - påtalemyndigheten anker ikke

Tiltale 22. juli-saken

Publisert 

Riksadvokaten har avgjort tiltalespørsmålet i 22. juli-saken. Det er i den forbindelse sendt ut en pressemelding.

Les meir om Tiltale 22. juli-saken

Politiets håndtering av den såkalte "Lommemannensaken" - gjennomgang

Det har vært reist spørsmål til riksadvokaten om den bebudede gjennomgang med utgangspunkt i den såkalte "Lommemannensaken". En gjennomgang i læringsperspektiv vil ha 3 hovedtemaer.

Les meir om Politiets håndtering av den såkalte "Lommemannensaken" - gjennomgang

Pressemelding - Anmeldelse av Aker Kværner ASA

Aker Kverner ASA ble anmeldt for medvirkning til bl.a. ulovlig frihetsberøvelser og tortur begått av amerikanske tjenestemenn på Guantanamo. Saken ble henlagt.

Les meir om Pressemelding - Anmeldelse av Aker Kværner ASA

Pressemelding - Obiora-saken

Riksadvokaten har gitt ordre om ytterligere etterforsking av politiets handlemåte i forbindelse med pågripelsen av Obiora 7. september 2006.

Les meir om Pressemelding - Obiora-saken

Tilbakeføring av Munch-maleriene - pressemelding

Straffbare forhold skal ikke henlegges eller nedsubsumeres som vederlag for informasjon. Den ordinære strafferettslige belønningsform er å påstå redusert straff begrunnet i at siktede har gitt viktig bistand under etterforskingen.

Les meir om Tilbakeføring av Munch-maleriene - pressemelding

Riksadvokatens avgjørelse av tiltalespørsmålet i den såkalte NOKAS-saken

Riksadvokaten har gitt ordre til Rogaland statsadvokatembeter om at 11 personer skal tiltales for grovt ran med døden til følge.

Les meir om Riksadvokatens avgjørelse av tiltalespørsmålet i den såkalte NOKAS-saken