Tilrettelagte avhør - direktiver og retningslinjer

Ved lov 10. juni 2015 nr. 91, i kraft 2. oktober d.å., har straffeprosessloven fått nye bestemmelser om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner – tilrettelagte avhør. Bestemmelsene erstatter reglene om dommeravhør. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt nærmere regler ved forskrift 24. september 2015 nr. 1098.

Forarbeidene til lovendringen er Prop. 112 L (2014–2015) og Innst. 347 L (2014–2015).

Riksadvokaten gir her enkelte utfyllende direktiver og retningslinjer for hvordan en skal forholde seg til lovbestemmelsene og forskriften. Det antas at det vil bli behov for en revisjon når den nye ordningen har virket en tid, og en har derfor i denne omgang valgt brevs form. Statsadvokatene og politiet bes om å være forberedt på en skriftlig høring om erfaringene med den nye ordningen og behovet for ytterligere avklaringer.

Les meir om Tilrettelagte avhør - direktiver og retningslinjer

Dødsulykker i trafikken – midlertidige retningslinjer for bruk av UAG-rapporter

I midlertidige retningslinjer i brev til statsadvokatene og politimestrene gis det bl a anvisning om at politiet i saker med dødsulykker i trafikken skal innhente UAG-rapporter fra vegvesenet. Formålet er primært å kontrollere at relevante opplysninger i straffesakssammenheng, er sikret.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal undersøke kvaliteten ved etterforsking og påtalebehandling av dødsulykker i trafikken. Når gruppens rapport foreligger, vil riksadvokaten vurdere om den gir grunn for nye retningslinjer.

Les meir om Dødsulykker i trafikken – midlertidige retningslinjer for bruk av UAG-rapporter

DNA - nye retningslinjer for registrering i identitetsregisteret

Riksadvokaten har i dag gitt nye retningslinjer for registrering i identitetsregisteret, se vedlegg. Terskelen for registrering er senket, og flere skal nå registreres. De nye retningslinjene trer i kraft 1. oktober.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at straffeprosessloven § 160a og påtaleinstruksen kapittel 11a er opphevet og erstattet av politiregisterloven § 12 og politiregisterforskriften kapittel 45, jf. kongelig resolusjon 27. september 2013.

Les meir om DNA - nye retningslinjer for registrering i identitetsregisteret

Sture Bergwall (tidligere Thomas Quick) - riksadvokaten ber om gjennomgang av materialet fra Therese/Trine/Gry-sakene i et læringsperspektiv

Politiet og påtalemyndigheten skal være en lærende organisasjon. Man kan derfor ikke avvente resultatene av en gransking, jf. brev herfra til Justis- og beredskapsdepartementet av 12. august 2013.Riksadvokaten har i likelydende brev av 15. august 2013 med vedlegg til politimestrene i Søndre Buskerud og Oslo, sjefen for Kripos, Oslo statsadvokatembeter og Det nasjonale statsadvokatembetet bedt om at det iverksettes adekvat gjennomgang av materialet fra de tre ovennevnte saker i et læringsperspektiv for sentralt etterforsking- og påtalepersonell.Brevets vedlegg legges ikke ut på hjemmesiden.

Les meir om Sture Bergwall (tidligere Thomas Quick) - riksadvokaten ber om gjennomgang av materialet fra Therese/Trine/Gry-sakene i et læringsperspektiv

Sture Bergwall (tidligere Thomas Quick) - spørsmål om gransking

Det har vært reist spørsmål om gransking i Norge i de såkalte Thomas Quick-sakene.Riksadvokaten har i brev av 12. august 2013 til Justis- og beredskapsdepartementet gitt sin tilrådning til dette spørsmål.

Les meir om Sture Bergwall (tidligere Thomas Quick) - spørsmål om gransking

Statsadvokatmøtet 2013 - oppsummering

I brev av 11. juli 2013 til statsadvokatene oppsummerer riksadvokaten etter årets statsadvokatmøte enkelte pålegg, retningslinjer og orienteringer av betydning for politiet og statsadvokatembetene.Enkelte opplysninger i pkt 22 er tatt ut i den offentlig tilgjengelige versjonen.

Les meir om Statsadvokatmøtet 2013 - oppsummering

Utvalget for kommunikasjonskontroll - årsrapport 2012

Riksadvokaten har ved brev av 6. august 2013 til politimestrene m.fl sendt ut kopi av Kommunikasjonskontrollutvalgets årsrapport til Justis- og beredskapsdepartementet for 2012.Det er bedt i brevet om at nøkkelpersonell i politiet gjøres kjent med rapporten og riksadvokatens merknader.

Les meir om Utvalget for kommunikasjonskontroll - årsrapport 2012

Endringer i småbåtloven

Det generelle forbudet mot bruk av vannscootere ble opphevet 1. juli 2013. Det er heretter bare bruk av vannscootere i vedtatte forbudsbelter som er straffbart.

Les meir om Endringer i småbåtloven

Retningslinjer for rapportering av falske identiteter

I mars 2011 kom Riksadvokaten med nye retningslinjer for rapportering av falske identiteter.

Les meir om Retningslinjer for rapportering av falske identiteter

Småbåtloven § 40 - Håndheving av forbudet mot bruk av vannscooter - nytt håndhevingsdirektiv

Miljøverndepartementet har ved brev av 15. januar 2013 sendt på høring forslag til endringer av småbåtloven § 40 slik at forbudet mot bruk av vannscooter oppheves. Samtidig fremmes det forslag om at myndighetene gis hjemmel til å forby slik bruk i en bestemt avstand fra land, i verneområder, samt i andre områder av hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy.

Les meir om Småbåtloven § 40 - Håndheving av forbudet mot bruk av vannscooter - nytt håndhevingsdirektiv

Tiltalekompetanse for grovt narkotikaheleri

Foranlediget av en konkret sak har riksadvokaten i brev til statsadvokatene og politimestrene av 11. desember d.å. lagt til grunn at beløpsgrenseni utgangspunktet bør overstige 100.000 kroner før det vurderes tiltale for narkotikaheleri etter straffeloven § 317 fjerde ledd.

Les meir om Tiltalekompetanse for grovt narkotikaheleri

Småbåtloven § 40 - Håndheving av forbudet mot bruk av vannscootere - nytt håndhevingsdirektiv

Publisert 

Riksadvokaten har i brev av 6. juli 2012 gitt direktiv om at vannscooterforbudet i småbåtloven § 40 skal håndheves raskt og effektivt ved overtredelser begått etter 1. juli i år.

Les meir om Småbåtloven § 40 - Håndheving av forbudet mot bruk av vannscootere - nytt håndhevingsdirektiv

Tidsbruk ved oversendelse av fengslingssaker til Høyesterett

Publisert 

Riksadvokaten har sendt ut brev til statsadvokatene og politimestrene angående tidsbruken ved oversendelse av fengslingssaker til Høyesterett. Se vedlegg.

Les meir om Tidsbruk ved oversendelse av fengslingssaker til Høyesterett

Dobbeltstraff, tilleggsskatt - nye retningslinjer

Riksadvokaten har fastsatt nye retningslinjer for behandling av anmeldelser fra Skatteetaten.Etter EMDs storkammeravgjørelse 10.02.09 må det legges til grunn at også ileggelse av ordinær tilleggsskatt sperrer for etterførlgende straffesak, jf. EMK P7-4. Riksadvokaten har derfor i samråd med Skattedirektoratet fastsatt nye retningslinjer for behandlingen av anmeldelser fra Skatteetaten. De nye retningslinjene trer i kraft straks.

Les meir om Dobbeltstraff, tilleggsskatt - nye retningslinjer

Samarbeid med Antidoping Norge

Riksadvokaten ber i brev av 17. februar 2009 politimestrene og statsadvokatene om å vurdere å kontakte Antidoping Norge dersom politiet under etterforsking av straffesaker kommer over informasjon som denne organisasjonen kan ha nytte av i sin virksomhet. Det understrekes samtidig at taushetsplikten i straffeprosessloven og politiloven må overholdes, slik at det først og fremst vil være snakk om å gi opplysninger av generell karakter. Antidoping Norge vil for øvrig kunne bistå politiet med informasjon omkring dopingpreparater, kontaktformidling m.m

Les meir om Samarbeid med Antidoping Norge

Utlevering av opptak av telefonsamtaler med AMK- og legevaktsentraler

Riksadvokaten har i brev av 9. februar 2009 understreket at politiet og påtalemyndigheten ikke skal utlevere opptak av samtaler med helsepersonell til journalister eller andre utenforstående med mindre det unntaksvis skulle være grunnlag for å gjøre unntak fra taushetsplikten, og helt særlige hensyn tilsier utlevering.

Les meir om Utlevering av opptak av telefonsamtaler med AMK- og legevaktsentraler

Direktiver om meldingsrutiner ved anmeldelser fra Statens naturoppsyn

Riksadvokaten har etter henvendelse fra Statens naturoppsyn gitt presiserende direktiver om meldingsrutiner mv. ved anmeldelser fra oppsynets ansatte. Direktivene trer i kraft umiddelbart.

Les meir om Direktiver om meldingsrutiner ved anmeldelser fra Statens naturoppsyn

Nye retningslinjer for straffbare handlinger som avdekkes i utlendingssaker

Riksadvokaten ga i brev 1. desember 2008 nye retningslinjer for påtalemessig behandling av straffbare forhold begått av utenlandske borgere i egen utlendingssak.

Les meir om Nye retningslinjer for straffbare handlinger som avdekkes i utlendingssaker

Orientering til etterlatte om henleggelse

I brev av 8. september 2008 til statsadvokatene og politimestrene gir riksadvokaten pålegg om at etterlatte skal orienteres om henleggelse. Riksadvokaten tok i brev samme dag til Justisdepartementet opp om dette bør nedfelles i påtaleinstruksen.

Les meir om Orientering til etterlatte om henleggelse

Tap av advokatbevilling pga straffbart forhold - nye retningslinjer

Spørsmålet om å frata en advokat retten til å utøve advokatvirksomhet pga. straffbart forhold skal etter nye direktiver fra riksadvokaten overlates til Advokatbevillingsnemnden å avgjøre administrativt.

Les meir om Tap av advokatbevilling pga straffbart forhold - nye retningslinjer

Påtaleinstruksen kapittel 37

Riksadvokaten har i brev av 9. juni 2008 avklart enkelte spørsmål knyttet til ansvarsområdet for Kripos («Saks- og trekkregler»).

Les meir om Påtaleinstruksen kapittel 37

Domfelte som ikke møter opp til soning - behandlingsansvar

Riksadvokaten har skrevet brev til statsadvokatene og politimestrene om behandlingsansvar i forbindelse med domfelte som ikke møter til soning.

Les meir om Domfelte som ikke møter opp til soning - behandlingsansvar

Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner

I flere saker de senere år har Høyesterett åpnet for bruk av samfunnsstraff i alvorlige fartssaker. I to avgjørelser våren 2007 trakk Høyesterett opp nærmere grenser for bruk av samfunnsstraff.

Les meir om Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner

Retningslinje fra riksadvokaten - praktisering av straffeloven § 317 - "selvvasking"

Riksadvokaten har i brev til statsadvokatene og politimestrene gitt nærmere retningslinjer om påtalemyndighetens anvendelse av straffeloven § 317 annet ledd, såkalt ”selvvasking” av utbytte for straffbar handling man selv har begått.

Les meir om Retningslinje fra riksadvokaten - praktisering av straffeloven § 317 - "selvvasking"

Strafferabatt ved tilståelse

Kompendiet inneholder artikkelen ”Strafferabatt ved tilståelse – en gjennomgang av forarbeider og avgjørelser fra Høyesterett

Les meir om Strafferabatt ved tilståelse

Retningslinjer for opptak av politiforklaringer

Riksadvokaten gav retningslinjer for lyd- og bildeopptak av politiforklaringer i brev av 16. oktober 2009 til statsadvokatene, sjefene for politiets særorganer og politimestrene . Retningslinjene er tatt inn nedenfor.

Les meir om Retningslinjer for opptak av politiforklaringer

6-ukersfristen gjelder uavhengig av tiltalekompetansen

I brev av 16. juni 2006 til statsadvokatene og politimestrene innskjerper riksadvokaten at straffeprosessloven §249 annet ledd gjelder uavhenging av hvilket nivå i påtalemyndigheten som har kompetanse til å avgjøre tiltalespørsmålet.

Les meir om 6-ukersfristen gjelder uavhengig av tiltalekompetansen

Kunst- og kulturminnekriminalitet - plassering av ansvar

Økokrim statsadvokatembeter er av Politidirektoratet og riksadvokaten tillagt et nasjonalt ansvar som kompetansesenter for bekjempelse av kunst- og kulturkriminalitet.

Les meir om Kunst- og kulturminnekriminalitet - plassering av ansvar

Opplysning om personnummer i saker som oversendes konfliktrådene

I brev av 25. januar 2006 ber riksadvokaten om at statsadvokatembetene og politimestrene påser at underretninger blir gitt i en slik form at den ikke røper andres personnummer.

Les meir om Opplysning om personnummer i saker som oversendes konfliktrådene

Påtalemyndighetens beslutning om bruk av tvangsmidler - forholdet til rettens avgjørelse

Foranlediget av en konkret sak hvor det ble stilt spørsmål om en statsadvokat hadde respektert en kjennelse fra lagmannsretten finner riksadvokaten grunn til å komme med en presisering.

Les meir om Påtalemyndighetens beslutning om bruk av tvangsmidler - forholdet til rettens avgjørelse

Romvavlytting og bruk av tvangsmidler - oppfølging og kontroll

Endringer i straffeprosessloven og politiloven om romavlytting og bruk av tvangsmidler for å forhindre alvorlig kriminalitet blir satt i kraft ved kgl.res. 5. august 2005.

Les meir om Romvavlytting og bruk av tvangsmidler - oppfølging og kontroll

Dobbeltstraff - tilleggsskatt

Som tidligere meddelt, har riksadvokaten gitt Økokrim forholdsordre om å prøve på ny for domstolene spørsmålet om ordinær tilleggsskatt sperrer for senere straffesak om samme forhold mot samme person, jf. EMDs avvisningsavgjørelse av 14.09.2004 Rosenquist mot Sverige.

Les meir om Dobbeltstraff - tilleggsskatt

DNA-registrering av personer i utlandet

Riksadvokaten har gitt uttrykk for at statsadvokaten gjennomgående bør treffe vedtak om DNA-registrering også når domfelte befinner seg i utlandet.

Les meir om DNA-registrering av personer i utlandet

Tredjeinstansklager fra Senter mot etnisk diskriminering

I brev av 6. april 2005 til statsadvokatene har riksadvokaten besluttet at tredjeinstansklager (klager over statsadvokatens avgjørelse av klage over politiets påtalevedtak) fra Senter mot etnisk diskriminering (SMED) skal innsendes riksadvokaten, som selv vil vurdere om det er grunn til å ta klagen under behandling, uaktet om det er formell klageadgang, eller om den bør avvises.

Les meir om Tredjeinstansklager fra Senter mot etnisk diskriminering