Mål- og prioriterinsgrundskriv 2016

Draps- og valdssaker - mellom anna vald mot barn og mishandling i nære relasjonar - grov profittmotivert kriminalitet, alvorleg økonomisk kriminalitet, dødsulykker i trafikken og hatkriminalitet. Det er riksadvokaten sine prioriteringar for 2016, der og ny handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet varslast.

Les meir om Mål- og prioriterinsgrundskriv 2016

Her er en samlet oversikt over riksadvokatens rundskriv.

Nr/år Tittel
1/13 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2013.
2/12 Krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.
1/12 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2012.
2/11 Etterforskningsplikt – Barn og unge under 18 år.
1/11 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet og statsadvokatene.
2/10 Mål og prioriteringer for virksomheten ved statsadvokatembetene – 2010.
1/10 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2010.
3/09 Vegtrafikkovertredelser – standardiserte bøtesatser, beslag av førerkort mv.
2/09 Mål og prioriteringer for virksomheten ved statsadvokatembetene – 2009.
1/09 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2009.
4/08 Konflinktråd.
3/08 Familievold.
2/08 Mål og prioriteringer for virksomheten ved statsadvokatembetene – 2008.
1/08 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2008.
3/07 Tilståelsesrabatt.
2/07 Mål og prioriteringer for virksomheten ved statsadvokatembetene – 2007.
1/07 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2007.
4/06 Varetekt. Rundskrivet er noe endret i brev av 24. mars 2012.
3/06 Etterforskning av saker mot ansatte i politiet.
2/06 Mål og prioriteringer for virksomheten ved statsadvokatembetene – 2006.
1/06 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2006.
2/05 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene - 2005.
1/05 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2005.
5/04 Saknetmeldinger – etterforsking.
4/04 Generelle retningslinjer for tildeling av påtalekompetanse i medhold av straffeprosessloven § 67 tredje ledd annet punktum for plikt til å forelegge enkelte sakstyper for statsadvokatene mv.
3/04 Straffbare handlinger i fengsel – samordning mellom reaksjon fra kriminalomsorgen og straff – opphevelse av rundskriv nr. 1/87.
2/04 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene - 2004.
1/04 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet - 2004.
2/03 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene - 2003.
1/03 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet - 2003.
5/02 Varetekt.
4/02 Ny omgjøringsfrist etter straffeprosessloven § 75 -Ny ankefrist for påtalemyndigheten -Tillegg til rundskriv nr. 2/1996 om klager.
3/02 Politiets sikkerhetstjeneste.
2/02 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene - 2002.
1/02 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet - 2002.
5/01 Lov om helsepersonell – påtalemessige direktiver.
4/01 Utilregnelighetsregler og særreaksjoner.
3/01 DNA – registrering – tillegg til rundskriv nr. 2/1998.
2/01 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene - 2001.
1/01 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet - 2001.
2/00 Vederlag til politiets kilder og provokasjon som etterforskningsmetode.
1/00 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen – år 2000.
4/99 Melding til politihøyskolen om etterforsking mot skolens studenter – påtaleinstruksen § 5-15.
3/99 Etterforskning.
2/99 Straffbare handlinger begått av utenlandsk militært personell i utlandet – noen jurisdiksjonsspørsmål.
1/99 Prioriteringer for iverksetting og gjennomføring av etterforsking og mål for straffesaksbehandlingen - 1999.
2/98 DNA-registrering.
1/98 Narkotikasaker - kvantumets betydning for den rettslige bedømmelse og bruk av forelegg.
1/97 Etterforsking av saker mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten - De særskilte etterforskingsorganene (SEFO).
2/96 Klage over påtaleavgjørelser.
1/96 Arbeidsmiljøkriminalitet.
1/95 Politiets overvåkingstjeneste - påtalemessig kompetanse m.v.
2/93 Konfliktråd.
1/93 Generelle retningslinjer for tildeling av påtalekompetanse i medhold av straffeprosessloven § 67 annet ledd, annet punktum, jfr. påtaleinstruksen § 22-2 annet ledd.
1/92 Etterforsking av luftfartsulykker og -hendelser.
4/91 Brå og uventa død i spebarnsalder (krybbedød) - Sakkunnig likundersøking - Informasjon til dei næraste til den døde.
3/91 Håndhevelse av brudd på valutalovgivningen.
2/91 Samfunnstjeneste.
1/91 Ekspedisjoner av straffesaker, behandling av rettsmiddelerklæringer m.v.
7/89 Delegasjon av rett til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger - straffeloven § 79.
6/89 Påtaleunnlatelse.
4/89 Forurensningskriminalitet.
2/89 Personundersøkelser.
1/89 Analyser av beslaglagt narkotika.
4/88 Kombinasjon av ubetinget fengsel og ubetinget bot - straffelovens § 26 a.
3/88 Enkelte henleggelsesformer.
2/88 Vold mot ansatte i fengslene.
1/88 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - håndhevingsdirektiv.
2/87 Telefonavlytting i narkotikasaker - Rapporteringsrutiner m.v. med sikte på etterfølgende kontroll.
1/87 Narkotikasaker - Enkelte samordningsspørsmål.
4/86 Natur og miljøvern - Særlig om vern av kulturminner.
3/86 Familievold.
2/86 Straffutmåling og regelendringer i vegtrafikksaker.
1/86 Straffhåndhevingen i tollsaker. - Utvidet bruk av forenklet forelegg.
4/84 Ran - Heleri.
3/84 Tiltak mot spredning av rabies (hundegalskap) og andre husdyrsykdommer.
2/84 Straffhåndhevingen i trafikksaker.
1/84 Straffehåndhevingen i tollsaker.
4/83 Permisjoner, løslatelse på prøve og overgang til sikring i frihet for personer som har begått alvorlige lovbrudd.
3/83 Fullbyrdelse av frihetsstraff. Rask iverksettelse. - Bedre utnytting av fengselsplasser.
1/83 Unge lovbrytere, saksbehandling og reaksjon samt prosjekt for konfliktbehandling.
4/82 Politiets tilsyn med personer som pågripes eller innsettes i varetektsfengsel.
3/82 Grove voldsskildringer i videogram m.v. - Krenkelser av opphavsrettigheter.
2/82 Familievold.
1/82 Utmåling av straff etter prøveløslatelse med reststraff eller betinget dom.
4/81 Nye regler om betinget dom og om strafferettslige prøvesituasjoner.
3/81 Advokathjelp til fornærmede i voldtektssaker.
2/81 Forurensning fra skip - etterforsking og reaksjoner.
1/81 Meddelelser til offentligheten om straffesaker. - Opplysninger om etterforsking, påtaleavgjørelser m.v.
4/80 Straffutmålingen i saker om merverdiavgift og investeringsavgift. Ansvar for regnskapsfeil.
3/80 Innberetning til luftfartsverket om etterforsking m.m. mot luftpersonell og flygeledere.
6/78 Rettspsykiatriske erklæringer.
4/78 Påtaleinstruksen - Meddelelser fra politiet og påtalemyndigheten m.v.
3/78 Militære straffesaker. Påtalekompetanse - Forelegg på arrest.
1/78 Misbruk av lønnskonti i postbanken.
1/77 Narkotika.
2/76 Overtredelser av merverdiavgiftsloven, investeringsavgiftsloven og skatte- og betalingsloven.
1/76 Om varetektsfengsling.
6/75 Rettspsykiatriske erklæringer.
5/75 Lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring. Påtalespørsmål og straffereaksjoner.
4/75 Påtaleinstruksen § 58  Melding til militære avdelinger.
3/75 Sikring av volds- og sedelighetsforbrytere med stor tilbakefallsrisiko.
2/75 Identifiseringsgruppen ved Kriminalpolitisentralen.
6/73 Etterforsking i alvorlige forbrytelsessaker. Sakkyndig bistand - åstedsgransking m.v.
4/73 Fullbyrdelse - benådning.
3/73 Brann - etterforsking og behandling.
1/73 Nordisk samarbeidsavtale om overføring av straffesaker.
4/72 Overtredelser av merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven m.m.
3/72 Lov av 14. april 1972 om endringer i straffeloven.
1/71 Unge lovbrytere.
13/70 Behandling av økonomiske straffesaker.
12/70 Samarbeid mellom de nordiske lands politi- og påtalemyndigheter. Samarbeidsavtale om overføring av straffesaker.
11/70 Narkotika-sakene.
10/70 Fengslingssaker - behandling og ekspedering.
9/70 Voldsforbrytelser.
8/70 Sjekkbedragerier.
7/70 Brannfaren ved sveising og skjæring.
5/70 Sikring.
4/70 Endringer i løsgjengerloven. - Avkriminalisering av offentlig beruselse og oppheving av tvangsarbeidsordningen for løsgjengere og alkoholmisbrukere.
4/69 Endringer i sjekklovens § 66.
3/69 Politiets adgang til å få bragt en statsadvokats avgjørelse i tiltalespørsmål inn for riksadvokaten til overprøvelse.
2/69 Dom i forhørsrett.
12/66 Ordningen med inndrivelse av bøter og saksomkostninger m.v. i de nordiske land.
5/66 Motorvognlovens § 17, 4. ledd. - Anonyme anmeldelser.
1/66 Pådømmelse av erstatningskrav i forbindelse med en straffesak.
5/64 Tempoet ved behandlingen av straffesaker. Militære saker.
4/64 Tempoet ved behandlingen av straffesaker.
3/64 Tempoet i saksbehandlingen.
8/63 Sendrektig behandling av straffesaker.
2/61 Anonyme anmeldelser.
1/61 Ran overfor drosjesjåfører.
4/59 Om forkynnelse av påtalemyndighetens ankeerklæringer.
19/56 Lov av 9. desember 1955 om innkreving av underholdningsbidrag m.v.
15/56 Påtaleinstruksens kapitel XI: Sjøfartsforhold.
8/54 Avskrifter av politirapporter i saksdokumentene.
2/54 Angående behandlingen av straffesaker etter trålerlovgivningen.
5/53 Åstedsundersøkelse og politiavhør i alvorligere straffesaker.
1/51 Straffesakers kontormessige behandling og ekspedisjon.
13/49 Anke fra politimester over statsadvokats avgjørelse av tiltalespørsmålet.
2/48 Rettspsykiatriske erklæringer.
6/38 Forlengelse av sikrings- eller forvaringstiden.
7/36 Meddelelser til prosessfullmektiger i straffesaker.
8/33 Angående anonyme henvendelser til politiets og påtalemyndighetens tjenestemenn.
4/33 Konfrontasjon.
7/28 Varsel til -, eventuelt oppnevnelse av verger.
6/28 Ransaking i straffesaker - vitner.