Lenker

 • Eurojust er et samarbeid på statsadvokatnivå mellom land i Europa for å lette samarbeide i straffesaker som går på tvers av landegrensene.
 • Europol er et Europeisk politisamarbeid hvis hovedoppgave er å fremme samarbeid mellom politiet i de europeiske samarbeidslandene.
 • Politi.no er siden tilhørende politiet i Norge.
 • Politidirektoratet sitt overordnede mål er å lede og samordne politiet for å skape en forutsigbar, handlekraftig og fleksibel etat for publikum.
 • Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.
 • Økokrim er kompetansesenteret i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
 • Domstoladministrasjonen er den administrative overbygningen for landets domstoler og jordskifteretter.
 • Lovdata er en privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon. Nettstedet inneholder de primære rettskildene som regulerer borgernes rettigheter og plikter. Denne informasjonen er gratis og omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.
 • Justis- og beredskapsdepartementet sitt hovedmål er å sørge for at grunnleggende garantier om rettssikkerhet blir opprettholdt og utviklet.
 • Regjeringen.no er en informasjonsside fra regjeringen og departementene.
 • Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Kontrollen utføres på grunnlag av klager fra borgerne om urett og feil som måtte være gjort av offentlig forvaltning.
 • Stortinget  er den norske nasjonalforsamlingen og lovgivende myndighet i Norge.

Riksadvokatembeter i Norden