Statsadvokatembetene

Statsadvokatene er underlagt Riksadvokaten og overordnet påtalemyndighetens tjenestemenn i politiet.

I Norge er alle statsadvokater embedsmenn, tilknyttet enten en av de 10 statsadvokatregionene, Det nasjonale statsadvokatembetet eller Økokrim. En statsadvokat avgjør tiltalespørsmålet for mange alvorlige forbrytelser, og opptrer som aktor i retten. 

Den høyere påtalemyndighet er en fellesbetegnelse på alle statsadvokatregionene, Det nasjonale statsadvokatembetet, Økokrim og Riksadvokatembetet. Statsadvokatregionene blir ledet av en førstestatsadvokat.

Overfor det enkelte politidistrikt ivaretas påtalemyndighetens fagledelse av statsadvokatene i regionen. Et eget nasjonalt statsadvokatembete har ansvaret for fagledelsen og straffesaksbehandlingen ved Kripos, som er et særorgan i politiet, og ved Den sentrale enhet i Politiets sikkerhetstjeneste.

De regionale statsadvokatembetene er:

Statsadvokatregioner Underliggende politidistrikt
Agder statsadvokatembeter Agder politidistrikt
Hedmark og Oppland statsadvokatembeter Innlandet politidistrikt.
Hordaland statsadvokatembeter Vest politidistrikt.
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter Møre og Romsdal politidistrikt.
Nordland statsadvokatembeter Nordland politidistrikt.
Oslo statsadvokatembeter Oslo politidistrikt og Øst politidistrikt.
Rogaland statsadvokatembeter Sør-Vest politidistrikt. Embetet har i tillegg ansvaret for fiskerisaker fra Sør-Trøndelag til svenskegrensen og oljesaker.
Troms og Finnmark statsadvokatembeter Troms og Finnmark politidistrikt og Sysselmannen på Svalbard.

Embetet har i tillegg ansvar for fiskerisaker fra Nord-Trøndelag til Grense Jakobselv.
Trøndelag statsadvokatembeter Trøndelag politidistrikt.
Vestfold og Telemark statsadvokatembeter Sør-Øst politidistrikt.