Det nasjonale statsadvokatembetet

 Det nasjonale statsadvokatembetet


Embetsleiar:
Jan F. Glent
Namn:
 Det nasjonale statsadvokatembetet retta mot organisert og annan alvorleg kriminalitet
Besøksadresse:
Brynsaléen 4, 0667 Oslo
Postadresse: Postboks 8044 Dep, 0030 Oslo
E-post: Kontakt embetet.
Telefon: 23 17 42 00
Fax: 23 17 42 10

Embetet fører aktorater for heile landet.
Underliggende organ: Politiets tryggingstjeneste (PST) og Kripos.

Det nasjonale statsadvokatembetet retta mot organisert og annan alvorleg kriminalitet blei etablert 1. august 2005. Embetet har det overordna påtaleansvaret for saker som blir etterforska av Kripos og Den sentrale eininga ved Politiets tryggingsteneste. Det har òg ansvaret for å rettleie og kontrollere det arbeidet som blir utført i straffesakene. I den samanhengen har embetet eit særskilt ansvar for å handsame saker innanfor organisert kriminalitet, datakriminalitet og særskilde internasjonale brotsverk, medrekna folkemord, brotsverk mot menneskeslekta og krigsbrotsverk. Eit av føremåla med å opprette embetet var å sikre at Noreg ikkje blir ein fristad for personar som kan mistenkjast for å ha gjort seg skuldige i slike alvorlege brotsverk i utlandet.


Tilsette ved embetet:

Førstestatsadvokat Jan F. Glent
Statsadvokat Marit Bakkevig
Statsadvokat Kim Sundet
Statsadvokat Geir Evanger
Statsadvokat Carl F. Fari 
Statsadvokat Frederik G. Ranke 


Kontorsjef Anna-Karin Sæter
Konsulent Ann-Christin Knudsen

 

Pressemelding ved tiltalebeslutning

Det nasjonale statsadvokatembetet har den 9. juli 2008, etter beslutning fra riksadvokaten, tatt ut tiltale mot en norsk borger av bosnisk opprinnelse for overtredelse av straffeloven 2005 § 102 (forbrytelse mot menneskeheten) og § 103 (krigsforbrytelser).