Oslo statsadvokatembete

Oslo statsadvokatembete
Foto: Per Egil Volledal
Embetsleiar: Førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud
Besøksadresse:
 Universitetsgata 7, 0164 Oslo
Postadresse: Postboks 8021 Dep, 0030 Oslo
E-post: Kontakt embetet.
Telefon: 22 98 13 00
Fax: 22 98 13 31

Embetet fører aktorater for HøgsterettBorgating lagmannsrettEidsivating lagmannsrettAsker og Bærum tingrettDrammen tingrettKongsberg tingrettEiker, Modum og Sigdal tingrettFollo tingrettFredrikstad tingrettHalden tingrettHallingdal tingrettHeggen og Frøland tingrettMoss tingrettNedre Romerike tingrettOslo tingrettRingerike tingrett,Sarpsborg tingrett og Øvre Romerike tingrett.

Underliggjande politidistrikt: Oslo politidistrikt og Øst politidistrikt.

Ved Oslo statsadvokatembete er det i alt seks førstestatsadvokatar, 29 statsadvokatar og 24 kontortilsette.


Embetskrinsen er Oslo, Østfold og Akershus fylke. Embetet har kontor sentralt i Oslo sentrum. Statsadvokatane sorterer under Riksadvokaten og har ansvaret for den overordna faglege leiinga av straffesakshandsaminga i politidistrikta.

Vidare avgjer statsadvokatane påtalespørsmålet i alvorlege straffesaker og har ansvaret for straffesakshandsaminga i politidistrikta.

Oslo statsadvokatembete handsamar ca. 42 % av straffesakene som blir handsama av statsadvokatembeta.