Rogaland statsadvokatembete

Embetsleiar: Harald L. Grønlien
Besøksadresse:
Nedre Holmegate 30, 4006 Stavanger
Postadresse: Postboks 180, 4001 Stavanger
E-post: Kontakt embetet.
Telefon: 51 59 91 60
Fax: 51 59 91 61

Embetet fører aktorater for
Høgsterett, Gulating lagmannsrett, Dalane tingrett, Haugaland tingrett, Jæren tingrett, Sunnhordland tingrett og Stavanger tingrett.

Underliggjande politidistrikt: Sør - Vest politidistrikt.

Embetet har i tillegg ansvaret for fiskerisaker frå og med Trøndelag til svenskegrensa og for straffbare handlingar med tilknytning til kontinentalsokkelverksemd.

Statsadvokatar ved embetet:

Førstestatsadvokat/embedsleiar Harald L. Grønlien


Statsadvokat Asbjørn Eritsland
Statsadvokat Tormod Haugnes
Statsadvokat Tore Kulstad
Statsadvokat Henriette Kvinnsland
Statsadvokat Birgitte B. Løvlund
Statsadvokat Arvid Malde
Statsadvokat Oddbjørn Søreide
Kst. Statsadvokat Folke Åmlid