Riksadvokatembetet

Riksadvokaten har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten.

Riksadvokaten har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten. Riksadvokaten er ikke underlagt ett enkelt departement, og bare Kongen i statsråd (regjeringen) kan i prinsippet instruere om myndighetsutøvelsen i enkelttilfeller. Riksadvokatens uavhengighet blir betraktet som et gode, og det finnes ikke eksempler på at instruksjonsadgangen har blitt benyttet i praksis. Loven legger tiltalespørsmålet i noen ytterst få saker direkte til Kongen i statsråd, som da treffer avgjørelse om tiltale etter innstilling fra riksadvokaten.

Riksadvokatembetet fastsetter årlig hvilke forbrytelsestyper påtalemyndigheten skal prioritere. Prioriteringsrundskrivet for 2016 kan du lese her.

Riksadvokaten avgjør tiltalespørsmålet for de mest alvorlige forbrytelser, dvs. lovbrudd som kan straffes med fengsel inntil 21 år, samt enkelte andre forbrytelser. Embetet avgjør dessuten klager over påtaleavgjørelser som statsadvokatene og Spesialenheten for politisaker fatter.

Riksadvokatembetet fører tilsyn med og arbeider for kompetanseheving i påtalemyndigheten for øvrig, slik at straffesaksbehandlingen drives målrettet og effektivt, samtidig som kravene til kvalitet og rettssikkerhet ivaretas.

Riksadvokaten arbeider dessuten for at det rettslige rammeverket skal anvendes og utvikles slik at det gir grunnlag for best mulig kriminalitetsbekjempelse. Embetet aktorerer regelmessig saker for Høyesterett, og det legges stor vekt på å bidra til regelverksutvikling ved å avgi høringsuttalelser, gjøre lovgiverne oppmerksom på behov for lovendringer og delta i den løpende offentlige debatt om kriminalpolitiske spørsmål.

Tor-Aksel Busch har vært riksadvokat siden 1997.