Straffesaksbehandlingen i politiet - første tertial 2017

Resultatene for første tertial 2017 viser en fortsatt nedgang i antall restanser. Dette er positivt. Fortsatt oppmerksomhet på restansene for å nå årets resultatmål er like fullt viktig, og de distriktene som har særlig utfordringer må arbeide målrettet og systematisk for å redusere sine restanser. Saksbehandlingstiden i voldtektssakene og voldssakene med frist viser en tendens til økning sammenlignet med første tertial i fjor, og riksadvokaten finner grunn til å minne om at dette er sentralt prioriterte saker hvor det forutsettes at de fastsatte fristene søkes overholdt.

Les mer om Straffesaksbehandlingen i politiet - første tertial 2017

Årsrapport for Den høgare påtalemakta 2016

Statsadvokatene avgjorde også i 2016 eit høgt antall saker, i alt 74 138. Dette er det nest høgste tall nokon gong. Antall rettsdagar har heller aldri vore så høgt som i 2016, med i alt 3 974 rettsdagar utførd av statsadvokatane, det vil seie ei auking på heile 729 dagar, eller 22,5 prosent. Måloppnåinga er god i påtalesakene med gjennomsnittleg saksbehandlingstid på 17 dagar, og 89 prosent av sakene behandla innan 30 dagar. I saker med gjerningsperson under 18 år var måloppnåinga 94,2 prosent.

Les mer om Årsrapport for Den høgare påtalemakta 2016

Utvalget for kommunikasjonskontroll – årsrapport 2015

Kommunikasjonkontroll (ofte omtalt som KK) er normalt skjult telefonavlytting og innhenting av trafikkdata dvs. hvilke telefoner som har vært i kontakt med hverandre, når og hvor. Særlig telefonavlytting har vært regnet som et vesentlig inngrep i personvernet, og politiets bruk av denne etterforskningsmetoden er derfor nøye lovregulert. Stortinget har i juni 2016 vedtatt en utvidet bruk av skjulte tvangsmidler med bl.a. dataavlesing, og gitt tilhørende bestemmelser med klare rammer for bruk og kontroll.

Les mer om Utvalget for kommunikasjonskontroll – årsrapport 2015

Årsrapport for 2015

Tall fra 2015 viser at straffesakene avgjøres effektivt og med meget god kvalitet i Den høyere påtalemyndighet. 90 prosent av straffesakene er avgjort innen målet på 30 dager. Totalt antall avgjørelser truffet av statsadvokatene har økt med mer enn 9 000 fra året før til rekordhøye 77 505 saker. Sett i lys av den økte saksmengden i 2015 anses antall restanser som tilfredsstillende. Antall rettsdager, cirka 3000, er på rundt det samme som året før. Riksadvokaten tok i året som gikk flere initiativ, blant annet til oppfølging av rapporten om "Monika-saken".

Les mer om Årsrapport for 2015

Riksadvokatens tale til høyesterettsjustitiarius Schei

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei gikk 29. februar 2016 av som Høyesteretts leder. I sin tale til Schei kommenterer riksadvokat Tor - Aksel Busch blant annet hvordan Schei har preget Norges øverste domstol gjennom 14 år.

Les mer om Riksadvokatens tale til høyesterettsjustitiarius Schei
Riksadvokat Busch har fått Rettighetsprisen for 2014.

Riksadvokat Busch har fått Rettighetsprisen for 2014.

Den gis ut av Krisesentersekretariatet "til en aktør, enkeltperson eller virksomhet som har skilt seg ut i arbeidet for å forhindre kjønnsbasert vold og dødelig vold i nære relasjoner". Det er første gang i år at prisen deles ut, og Busch er både stolt og glad over å ha fått prisen. Den forplikter til ytterligere innsats.

Les mer om Riksadvokat Busch har fått Rettighetsprisen for 2014.

Årsrapport for 2014

Årsrapport for 2014 - Den høyere påtalemyndighet

Les mer om Årsrapport for 2014

Standardisert mandat i sakkyndige uttalelser om ruspåvirket kjøring – oppnevning av arbeidsgruppe

Publisert 

Riksadvokaten har oppnevnt en arbeidsgruppe med representanter for politiet og Folkehelseinstituttet. Gruppen har fått i oppdrag å foreslå standardisert mandat i sakkyndige uttalelser i saker som gjelder mistanke om føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol mv. Den er bedt om å avgi rapport innen 1. oktober 2013.

Les mer om Standardisert mandat i sakkyndige uttalelser om ruspåvirket kjøring – oppnevning av arbeidsgruppe

Reaksjoner overfor motorvognførere bosatt i utlandet

Publisert 

Etter henvendelse fra Norges Lastebileier-forbund har riksadvokaten i brev til politimestrene funnet grunn til å understreke at overtredelser av vegtrafikkloven og yrkestransportloven, begått av sjåfører bosatt i utlandet, fortrinnsvis bør forsøkes avgjort før kjøretøyet får kjøre videre, og at beslag av førerkort skal gjøres når det er grunnlag for det. Bruk av tilbakeholdsrett etter vegtrl § 36b må vurderes i det enkelte tilfelle.

Les mer om Reaksjoner overfor motorvognførere bosatt i utlandet

Mål- og prioriteringsrundskrivet 2013

Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2013 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2013 – politiet og statsadvokatene, foreligger nå. Rundskrivet må sees i sammenheng med rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.

Les mer om Mål- og prioriteringsrundskrivet 2013

Evaluering av Acta-saken

Det er gjennomført en evaluering av den såkalte Acta-saken fra Rogaland. Evalueringen har munnet ut i et evalueringsnotat som er oversendt statsadvokatene og politimestrene ved riksadvokatens brev 11. desember 2012.

Les mer om Evaluering av Acta-saken

Straffesaksbehandlingen i politiet 2012 – riksadvokatens bemerkninger

Det er flere positive trekk ved resultatene for politiets straffesaksbehandling i 2012, især knyttet til sentrale parametere for saksbehandlingstid. Det skal politiet ha ros for.Mest iøynefallende er likevel et betydelig fall i oppklaringsprosenten, som kom på 36,3 mot 38,0 året før. Den negative utviklingen gjelder store deler av landet, idet det er tilbakegang i oppklaring i 20 av 27 politidistrikter.

Les mer om Straffesaksbehandlingen i politiet 2012 – riksadvokatens bemerkninger

Arbeidsgruppe om avhørsmetodikk

Publisert 

Avhør er den viktigste etterforskingsmetoden og kvaliteten til avhørene er følgelig av sentral betydning.

Les mer om Arbeidsgruppe om avhørsmetodikk

Utvalget for kommunikasjonskontroll – årsrapport 2011

Riksadvokaten har ved brev av 6. juli 2012 til politimestrene m.fl sendt ut kopi av Kommunikasjonskontrollutvalgets årsrapport til Justisdepartementet for 2011.

Les mer om Utvalget for kommunikasjonskontroll – årsrapport 2011