Årsrapport for 2015

Tall fra 2015 viser at straffesakene avgjøres effektivt og med meget god kvalitet i Den høyere påtalemyndighet. 90 prosent av straffesakene er avgjort innen målet på 30 dager. Totalt antall avgjørelser truffet av statsadvokatene har økt med mer enn 9 000 fra året før til rekordhøye 77 505 saker. Sett i lys av den økte saksmengden i 2015 anses antall restanser som tilfredsstillende. Antall rettsdager, cirka 3000, er på rundt det samme som året før. Riksadvokaten tok i året som gikk flere initiativ, blant annet til oppfølging av rapporten om "Monika-saken".