Straffesaksbehandlingen i politiet - andre tertial 2016

Her finner man riksadvokatens kommentarer til straffesaksbehandlingen i andre tertial 2016.

Les mer om Straffesaksbehandlingen i politiet - andre tertial 2016

Tertialrapport 2/2016 - Den høyere påtalemyndighet

Virksomheten i Den høyere påtalemyndighet så langt i 2016 preges av høy aktivitet og gode resultater. Det er all grunn til å berømme medarbeiderne ved statsadvokatembetene for god innsats.

Les mer om Tertialrapport 2/2016 - Den høyere påtalemyndighet

Oversending av anker frå domfelte - enkelte presiseringar og påminningar

Her følgjer nokre presiseringar til direktiv frå Riksadvokaten av 15. juni d.å.: "Direktiv om fastsetting av frist for støtteskriv i straffesaker ved anke over dom og oversending av saka til ankedomstolen" og "Kravet til originale ankeerklæringer og støtteskriv".

Les mer om Oversending av anker frå domfelte - enkelte presiseringar og påminningar

Nye analyser av biologisk materiale fra alvorlige uoppgjorte straffesaker

Med bakgrunn i at Folkehelseinstituttet fra 1. januar 2013 tok i bruk et nytt typebestemmingskit for DNA-analyser, som kan medføre bedre resultater av tidligere innsendt spor/biologisk materiale, oppfordret Kripos i brev av 15. juli 2013 til samtlige politimestre m.fl. politidistriktene om å vurdere hvorvidt det finnes spor/biologisk materiale fra alvorlige saker som bør sendes inn til ny analyse.

Les mer om Nye analyser av biologisk materiale fra alvorlige uoppgjorte straffesaker

Nytt ansvarsområde for Krigsadvokatene for Sør-Norge

Ansvaret for militære straffesaker som knytter seg til norske militære avdelinger i utlandet er fra 1. mai 2015 overført fra Krigsadvokatene for Nord-Norge til Krigsadvokatene for Sør-Norge.

Les mer om Nytt ansvarsområde for Krigsadvokatene for Sør-Norge

Politiets straffesaksbehandling 1. tertial 2015 - riksadvokatens kommentarer

Resultatene ved politiets straffesaksbehandling 1. tertial 2015 er gjennomgående gode etter sentrale parametre. Restansene er synkende, men fortsatt oppmerksomhet om restansene er påkrevd.

Les mer om Politiets straffesaksbehandling 1. tertial 2015 - riksadvokatens kommentarer

Politiets straffesaksbehandling 2. tertial 2014 - riksadvokatens kommentarer

Resultatene ved politiets straffesaksbehandling pr 2. tertial 2014 er positive etter flere sentrale parametere, særlig i form av økt oppklaring. Restanseutviklingen gir grunn til bekymring. Her ligger en av politiets største utfordringer i dag.

Les mer om Politiets straffesaksbehandling 2. tertial 2014 - riksadvokatens kommentarer

Klage fra NRK

Klage fra NRK over avslag på begjæring om innsyn i overvåkningsvideo beslaglagt i straffesak

Les mer om Klage fra NRK

Røde Kors' adgang til å besøke varetektsinnsatte underlagt restriksjoner

I brev av 27. juni minner Riksadvokaten om Røde Kors' adgang til besøk av varetektsinnsatte underlagt restriksjoner

Les mer om Røde Kors' adgang til å besøke varetektsinnsatte underlagt restriksjoner

Avhør av barn

Riksadvokaten har ved brev av. 27 juni 2014 regulert enkelte sider ved avhør av barn. Blant annet er det gitt utrykk for riksadvokatens syn på såkalte "presamtaler" og om når det kan tas politiavhør forut for dommeravhør. Det fremgår også enkelte merknader om forsvarers deltagelse under dommeravhør. Brevet kan i sin helhet leses her

Les mer om Avhør av barn

Politiets straffesaksbehandling 1. tertial 2014 - straffesaksbehandlingen i politiet

Riksadvokatens kommentar til straffesaksbehandlingen i politiet første tertial 2014 foreligger nå. Måloppnåelse etter sentrale parametere i straffesaksbehandlingen er på flere områder bedre enn på samme tid i fjor. Restansesituasjonen vurderes fortsatt til å være krevende

Les mer om Politiets straffesaksbehandling 1. tertial 2014 - straffesaksbehandlingen i politiet

Arbeidsgruppe for gjennomgang av norske myndigheters behandling av straffesakene mot Sture Bergwall

Arbeidsgruppe for gjennomgang av norske myndigheters behandling av straffesakene mot Sture Bergwall i et læringsperspektiv - opprettelse og mandat

Les mer om Arbeidsgruppe for gjennomgang av norske myndigheters behandling av straffesakene mot Sture Bergwall

Saker om trygdebedragerier

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) har tatt opp med riksadvokaten at det i saker om trygdebedrageri til en viss grad varierer fra politidistrikt til politidistrikt hvorvidt det tas ut tiltale for overtredelse av straffeloven § 166 (falsk forklaring) i konkurrens med bedrageribestemmelsene i straffeloven §§ 270 (simpelt bedageri), 271 (grovt bedageri) og 271a (grovt uaktsomt bedrageri).

Les mer om Saker om trygdebedragerier
Politiets straffesaksbehandling 2013 - riksadvokatens bemerkninger

Politiets straffesaksbehandling 2013 - riksadvokatens bemerkninger

Det er flere positive trekk ved resultatene for politiets straffesaksbehandling 2013, særlig etter sentrale parametere for saksbehandlingstid. Oppklaringsprosenten har steget, men dette skyldes i hovedsak et økt antall narkotikasaker. Restansesituasjonen er bekymringsfull, og politi og påtalemyndigheten synes ikke i nevneverdig grad å ha lykkes i å innfri Stortingets og Regjeringens forventninger til inndragning av utbytte.

Mer effektive rettssaker

Direktør for Domstoladministrasjonen, Tor Langbach, og Riksadvokat Tor-Aksel Busch har skrevet en kronikk om effektivisering av rettssaker.

Les mer om Mer effektive rettssaker

Legalisering av cannabisbruk?

Aftenpostens oppslag i dag om riksadvokatens uttalelser om legalisering av cannabisbruk er til dels feilaktig og etterlater uansett et galt inntrykk.

Riksadvokaten mener juryens dager er talte

I et innlegg inntatt i Dagbladet 18. september 2008 redegjør Tor-Aksel Busch for sitt syn på juryordningen. Han fremhever bl.a. at selv om juryen historisk sett har spilt en viktig rolle, er det i dagens samfunn tunge innvendinger mot at de alvorligste sakene avgjøres uten begrunnelse.

Voldtektssaker og frister

Riksadvokaten kommenterer Aftenpostens leder 21. september basert på oppslag om en voldtektssak som har blitt altfor gammel (2 1/2 år før rettsbehandling) og noen mindre gode halvårstall for denne sakstypen. Aftenposten tar til orde for at politiet må få frister for behandling av slike saker. Riksadvokaten fremhever at voldtektssaker skal behandles raskt, men at det beskrevne tiltak ikke vil være et tjenlig virkemiddel. Innlegget (under en annen tittel) er trykket i Aftenposten 2. oktober.

Les mer om Voldtektssaker og frister

Påtalemyndigheten, domstolene og nye sakkyndige

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har skrevet et avisinnlegg om «Påtalemyndigheten, domstolene og nye sakkyndige» i den såkalte 22. juli-saken.

Les mer om Påtalemyndigheten, domstolene og nye sakkyndige