Avhør av barn

Riksadvokaten har ved brev av. 27 juni 2014 regulert enkelte sider ved avhør av barn. Blant annet er det gitt utrykk for riksadvokatens syn på såkalte "presamtaler" og om når det kan tas politiavhør forut for dommeravhør. Det fremgår også enkelte merknader om forsvarers deltagelse under dommeravhør. Brevet kan i sin helhet leses her