Oversending av anker frå domfelte - enkelte presiseringar og påminningar

Her følgjer nokre presiseringar til direktiv frå Riksadvokaten av 15. juni d.å.: "Direktiv om fastsetting av frist for støtteskriv i straffesaker ved anke over dom og oversending av saka til ankedomstolen" og "Kravet til originale ankeerklæringer og støtteskriv".