Klage i korrupsjonssak – riksadvokatens avgjørelse

Riksadvokaten har 4. juli 2017 avgjort en klage fra siktede over saksbehandlingen i en korrupsjonssak som er under etterforsking ved Økokrim. I klagevedtaket gis uttalelser om påtalemyndighetens objektivitetsplikt, krav til saksfremdrift og riksadvokatens ansvar som overordnet påtalemyndighet.

Les mer om Klage i korrupsjonssak – riksadvokatens avgjørelse

Riksadvokaten si handsaming av klager i "Drevland-saka"

Riksadvokaten har handsama to klager over Hordaland statsadvokatembete si bortlegging av den såkalla "Drevland-saka". Det var ført fram at statsadvokaten var inhabil og at riksadvokaten måtte vurdera saka på nytt. Riksadvokaten konkludera med at framføringa om inhabilitet ikkje fører fram, og at klagene utover dette må avvisast.

Les mer om Riksadvokaten si handsaming av klager i "Drevland-saka"

Fråsegn om tvil om bortlegging

Riksadvokaten har i avgjerd av 11. januar 2017, som gjeld klage over offentleggjering av påtalevedtak og grunngjevinga for påtalevedtak, uttalt at påtalemakta heretter ikkje bør gi uttrykk for tvil om bevisresultatet ved bortlegging av straffesaker.

Les mer om Fråsegn om tvil om bortlegging

Skredulykken i Longyearbyen

Riksadvokaten har omgjort statsadvokatens beslutning om henleggelse og sendt saken til Spesialenheten for politisaker med ordre om videre etterforsking av skredulykken som rammet Longyearbyen 19. desember 2015. To personer omkom i ulykken. Formålet med den videre etterforskingen er å avklare om straffbart forhold har funnet sted og hvem som i så fall er ansvarlig(e).

Les mer om Skredulykken i Longyearbyen

Riksadvokatens avgjørelse om den arbeidsrettslige behandlingen av Robin Schaefer

Riksadvokaten har avgjort Schaefers klage over Spesialenhetens henleggelse av mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Saken gjelder mulige straffbare forhold overfor Robin Schaefer etter at han meget prisverdig sa fra om mangler ved etterforskingen av åtte år gamle Monika Sviglinskajas dødsfall. Det riksadvokaten konkret har avgjort er om det er grunnlag for å straffe enkeltpersoner eller Hordaland politidistrikt som foretak for behandlingen av Schaefer. Riksadvokaten uttaler i sin avgjørelse at det kan reises kritikk mot politidistriktets samlede håndtering av Schaefer, men at forsømmelsene ikke er graverende nok til at noen kan straffes for overtredelse av arbeidsmiljøloven.

Les mer om Riksadvokatens avgjørelse om den arbeidsrettslige behandlingen av Robin Schaefer

Riksadvokatens avgjørelse i Tina Jørgensen-saken

Riksadvokaten har gjennomgått sakens dokumenter og besluttet henleggelse idet intet straffbart forhold anses bevist for samtlige siktede. Vi viser til Sør-Vest politidistrikt for eventuelle kommentarer om saken.

Les mer om Riksadvokatens avgjørelse i Tina Jørgensen-saken

Svar til advokat Elden i forbindelse med "Hemsedalsaken"

Sett i lys av den betydelige offentlige interessen for den såkalte "Hemsedalsaken" har riksadvokaten funnet det riktig å offentliggjøre vårt svar på advokat Eldens brev av 16. august d.å i sin helhet.

Les mer om Svar til advokat Elden i forbindelse med "Hemsedalsaken"

Riksadvokaten si avgjerd i saka om "Grønland-skyting"

Riksadvokaten har behandla klage over saka mot politibetjenten som skaut ei kvinne på Grønland i Oslo i fjor. Klaga blei ikkje tatt til følge.

Les mer om Riksadvokaten si avgjerd i saka om "Grønland-skyting"

Riksadvokatens avgjørelse av klage over spesialenhetens henleggelse - vurdering av straffeansvar for en "fiking" som reaksjon på spytting

I avgjørelse av 10. desember 2008 tok riksadvokaten ikke til følge en klage fra fornærmede. Det er klarlagt at politibetjentens handlemåte var – slik hun selv har opplyst – en spontan reaksjon på at klageren spyttet henne i ansiktet og ikke maktbruk som var nødvendig for å gjennomføre tjenesteoppdraget.

Les mer om Riksadvokatens avgjørelse av klage over spesialenhetens henleggelse - vurdering av straffeansvar for en "fiking" som reaksjon på spytting

Henleggelse i Giardia-saken opprettholdt etter riksadvokatens klagebehandling

Riksadvokaten har behandlet klage fra Norges miljøvernforbund i den såkalte Giardia-saken, der spørsmålet var om Bergen kommune skulle ilegges foretaksstraff for sin rolle i forbindelse med utbruddet av Giardia-smitte høsten 2004, som følge av forurenset drikkevann i Svartediket. Klagen ble ikke tatt til følge, og saken ble henlagt under henvisning til at det ikke er tilstrekkelig grunn til å ilegge foretaksstraff.

Dødsfall i arrest - riksadvokatens avgjørelse i klagesak

Riksadvokaten avgjorde 25. juli 2008 at det ikke er grunnlag for å reise straffesak etter et dødsfall i en politiarrest. Saken illustrerer en problemstilling knyttet til behandling av arrestanter som kan ha inntatt store mengder alkohol.

Pressemelding ved tiltalebeslutning

Det nasjonale statsadvokatembetet har den 9. juli 2008, etter beslutning fra riksadvokaten, tatt ut tiltale mot en norsk borger av bosnisk opprinnelse for overtredelse av straffeloven 2005 § 102 (forbrytelse mot menneskeheten) og § 103 (krigsforbrytelser).

Dom i Karlsvik-saken

Riksadvokaten har i dag godtatt Gulating lagmannsretts frifinnende dom av 29. feburar d.å. i sak mot Atle Torbjørn Karlsvik. Dommen er således rettskraftig. Selv om tiltalen er besluttet av Kongen i statsråd, tilligger det riksadvokatens kompetanse å ta stilling til ankespørsmålet, jfr straffeprosessloven §68.

Straff for unnlatt oppmøte til soning

Fra 1. november 2007 blir det straffbart å ikke møte til soning til fastsatt tid. Riksadvokaten ba i brev av 23. oktober d.å. politidistriktene om å ta dette inn i soningsinnkallingene.

Forelegg mot John G. Bernander trukket tilbake

Riksadvokaten besluttet 18. oktober 2007 å trekke tilbake forelegg mot tidligere kringkastingssjef John G. Bernander.

Fjernsynsovervåking. Offentliggjøring. Skyldkrav

Siden 1999 har Oslo politidistrikt gjennomført fjernsynsovervåking av Oslo sentralstasjon og området rundt. Overvåkingen er varslet ved skilt og har til formål å forebygge ordensmessige problemer.

Les mer om Fjernsynsovervåking. Offentliggjøring. Skyldkrav

Politiets bruk av skytevåpen. Henleggelse fordi intet straffbart forhold anses bevist

Riksadvokaten har opprettholdt Spesialenhetens henleggelse i en sak hvor en polititjenestemann avfyrte to skudd mot en mistenkt, hvorav ett traff i brystregionen og var øyeblikkelig dødelig.

Les mer om Politiets bruk av skytevåpen. Henleggelse fordi intet straffbart forhold anses bevist