Utfordringer ved etterforsking av nettovergrep mot barn

Misbruk og overgrep mot barn på nettet er et økende samfunnsproblem. Bestilling av direktesendte overgrep mot barn i fattige land via internett synes å være en ny trend. Riksadvokaten mener en endring av regelverket for lagringstid for registrerte brukere av IP-adresser, bør vurderes.

Les mer om Utfordringer ved etterforsking av nettovergrep mot barn

Høringsuttalelse om straffeskjerpelse

Riksadvokaten har i brev av 21. mars d.å. avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om strengere straffer for flere lovbrudd (herunder 40 års strafferamme i visse konkurrenstilfeller) og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning.

Les mer om Høringsuttalelse om straffeskjerpelse

Høringsuttalelse til Politianalysen (NOU 2013:9)

Riksadvokaten har avgitt høringsuttalelse til Politianalysen (NOU 2013:9) og er skeptisk til en omorganisering med bare 6 politiregioner. Det påpekes at at straffesaksbehandlingen - en viktig del av politiets virksomhet - i liten grad er behandlet i analysen.

Les mer om Høringsuttalelse til Politianalysen (NOU 2013:9)

Alkolås som alternativ til tap av førerett - høringsuttalelse fra riksadvokaten

Riksadvokaten har gitt høringsuttalelse til et forslag om å innføre alkolås som alternativ til tap av førerett som en del av program mot ruspåvirket kjøring. Riksadvokatens standpunkt er at alkolås bør begrenses til å være vilkår for gjenerverv av førerett i visse tilfeller.

Les mer om Alkolås som alternativ til tap av førerett - høringsuttalelse fra riksadvokaten

Høringsuttalelse om endring i politiloven

Riksadvokaten har avgitt en høringsuttalelse om forslag til endring i politiloven.

Les mer om Høringsuttalelse om endring i politiloven

Høring - forbud mot visse dopingmidler

I tidligere høringer har en ment at doping i all hovedsak er et problem i idretten, at doping skader brukeren selv og at det ikke kan påvises en sammenheng mellom dopingbruk og vold.

Les mer om Høring - forbud mot visse dopingmidler

Høringsuttalelse om ny våpenlov

Publisert 

I NOU 2011: 19 er det fremmet forslag om ny våpenlov. Riksadvokaten har i dag avgitt hørinsguttalelse på vegne av Den høyere påtalemyndighet. Blant annet drøftes kravene til våpeninnehavers skikkethet samt at det tas til orde for at også simpelt uaktsomme overtredelser skal være straffbare.

Les mer om Høringsuttalelse om ny våpenlov