Høring - endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005 (personforfølgelse, voldtekt og andre seksuelle overgrep, formidling av prostitusjon, forberedelse til tvangsekteskap, foreldelsesregler mv.)

Riksadvokaten har avgitt en høringsuttalelse der en kommenterer en rekke foreslåtte endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005.


Riksadvokaten støtter ikke forslaget om å oppstille et nytt straffalternativ i voldtektsbestemmelsen som rammer den som har seksuell omgang med noen som ikke har samtykket til det. En fraråder også en gjeninnføring av det objektive straffbarhetsvilkåret i bestemmelsen om seksuell omgang med barn under 14 år, og en omklassifikasjon av slik atferd til voldtekt. Riksadvokaten tiltrer forslaget om å unnta drap fra foreldelse, men mener det ikke er tilrådelig å gjøre et tilsvarende unntak for seksuell omgang med barn.

 Les høringsuttalelsen her.