Høringsuttalelse fra Oslo statsadvokatembeter om straffeprosessloven

Oslo statsadvokatembeter har gitt høringsuttalelse til NOU 2016:24 om ny straffeprosesslov.