Høringsuttalelse om ny våpenlov

I NOU 2011: 19 er det fremmet forslag om ny våpenlov. Riksadvokaten har i dag avgitt hørinsguttalelse på vegne av Den høyere påtalemyndighet. Blant annet drøftes kravene til våpeninnehavers skikkethet samt at det tas til orde for at også simpelt uaktsomme overtredelser skal være straffbare.

Publisert