Høringsuttalelse om straffeskjerpelse

Riksadvokaten har i brev av 21. mars d.å. avgitt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om strengere straffer for flere lovbrudd (herunder 40 års strafferamme i visse konkurrenstilfeller) og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning.