Veileder om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter

Det har vært behov for en samlet oversikt over reglene om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter, og også å gi retningslinjer for påtalemyndighetens behandling av slike innsynsbegjæringer. Riksadvokaten gir derfor nå ut en slik veileder.

Les mer om Veileder om innsyn i straffesaksdokumenter for andre enn sakens parter

Oppfølging av rapporten om dødsulykker i trafikken

På oppdrag fra riksadvokaten identifiserte en arbeidsgruppe i 2015 ulike feil og mangler ved politiets etterforsking av dødsulykker i trafikken. På denne bakgrunn besluttet riksadvokaten i brev av 18. januar 2016 nødvendige strakstiltak. Etter en høringsrunde kommer riksadvokaten nå med samlede tilrådinger til politi og påtalemyndighet. Disse skal bidra til en likere og bedre straffesaksbehandling i hele landet på dette viktige saksfeltet.

Les mer om Oppfølging av rapporten om dødsulykker i trafikken

Justerte retningslinjer om ungdomsstraff

Riksadvokaten gir nå oppdaterte retningslinjer om bruk av ungdomsstraff. Det er særlig betydningen av tre dommer avsagt av Høyesterett det siste året som er vurdert.

Les mer om Justerte retningslinjer om ungdomsstraff

Oppfølging av Bergwall-rapporten

Årlig obligatorisk opplæring av alle påtalejurister og etterforskere, blant annet i bruk av etterforskingsplan, står sentralt i oppfølgingen av Bergwall-rapporten. Det samme gjelder føring av saksbehandlingslogg for å sikre bedre notoritet, klarere ansvarsforhold og tydeligere beslutningsprosesser ved internasjonalt samarbeid, samt en forsterket fagledelse fra statsadvokatene. Lærdommene fra denne og andre saker er sentrale premisser i det pågående etterforskingsløftet

Les mer om Oppfølging av Bergwall-rapporten

Statsadvokatmøtet 2017 - oppsummering

Etter årets statsadvokatmøte oppsummerer riksadvokaten enkelte retningslinjer, pålegg og orienteringer av betydning for statsadvokatene og politiet.

Les mer om Statsadvokatmøtet 2017 - oppsummering

Urettmessig tap av førerkort

Samferdselsdepartementet har varslet riksadvokaten om at det i 2012 ble gjort en feil ved ikraftsettelsen av endringer i tapsforskriften og vegtrafikkloven. Lovparagrafen om tap av førerkort ved kjøring med lavpromille for bilførere med førerkortet på prøve ble uteglemt da tapsforskriften, som ga anvisning på slikt tap, ble satt i kraft. Det er derfor grunn til å tro at noen førere som rettmessig fikk straffereaksjon (typisk en bot) for lavpromillekjøring i perioden 1. februar 2012 til 31. mars 2017 i tillegg ble fratatt førerkortet uten lovhjemmel. Riksadvokaten har pålagt politiet å identifisere aktuelle saker slik at feil kan rettes opp.

Les mer om Urettmessig tap av førerkort

Kvalitet på etterforsking og påtalearbeid i mishandlings- og valdtektssaker

Statsadvokatane har for fyrste gong undersøkt same type saker frå heile landet for å sjå om kvaliteten på etterforskinga og påtalearbeidet er god nok. Mishandling mot nærståande og valdtekt er dei fyrste sakstypene som er undersøkt på slik systematisk måte. Resultata gir statsadvokatane og politimeistrane eit godt grunnlag for å utforme målretta tiltak for å heve kvaliteten på etterforskinga og påtaleavgjerdene i desse viktige sakene.

Les mer om Kvalitet på etterforsking og påtalearbeid i mishandlings- og valdtektssaker

Etterforsking og påtalepraksis i mindre økonomiske straffesaker

Riksadvokaten har sendt ut nasjonal standard for etterforsking og påtalepraksis i mindre økonomiske straffesaker. Den er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra politiet og påtalemyndigheten på bakgrunn av oppdragsbrev fra regjeringen, og vedtatt av riksadvokaten 14. februar 2017.

Les mer om Etterforsking og påtalepraksis i mindre økonomiske straffesaker

Midlertidig tilbakekall av førerett ("beslag" av førerkort)

I brev til politimestrene minner riksadvokaten om at såkalt rutinemessige beslag av førerkort selv ved alvorlige trafikkulykker er i strid med loven og ikke skal forekomme, jf. riksadvokatens rundskriv nr. 3/2009, som bes innskjerpet overfor relevant personell. Slikt midlertidig tilbakekall av føreretten etter vegtrafikkloven § 33 nr. 3 krever skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold som kan medføre tap av slik rett.

Les mer om Midlertidig tilbakekall av førerett ("beslag" av førerkort)

Direktiv om politiets informasjonsplikt ved avhør av barn mfl. uten vitneplikt

Riksadvokaten har i brev til politimesterne og statsadvokatene 28. desember 2016 gitt enkelte direktiver om hvordan påtalemyndigheten skal forholde seg til Høyesteretts kjennelse 19. oktober 2016. Kjennelsen omhandler informasjonsplikten når politiet skal avhøre barn over 12 år som ikke har plikt til å forklare seg, typisk fordi det er en av foreldrene som er mistenkt. Informasjonsplikten er først oppfylt dersom barnet forstår at avhøret kan bli brukt i en senere straffesak.

Les mer om Direktiv om politiets informasjonsplikt ved avhør av barn mfl. uten vitneplikt

Standardisert mandat for sakkyndige uttalelser om ruspåvirket kjøring. En veiledning.

En arbeidsgruppe oppnevnt av riksadvokaten har foreslått et standardisert mandat for politiets anmodninger om sakkyndige uttalelser ved mistanke om føring av motorvogn under påvirkning av annet berusende eller bedøvende middel enn alkohol. Gruppen har også utarbeidet en kort veiledning for påtalemyndigheten i politiet. Riksadvokaten gir sin tilslutning til gruppens anbefalinger.

Les mer om Standardisert mandat for sakkyndige uttalelser om ruspåvirket kjøring. En veiledning.

NAV- feil i oppgitte beløp i bedragerisaker

NAV informerte riksadvokaten i brev av 21.oktober 2016 om at de hadde avdekket en systemfeil som innebærer at det er beregnet feil beløp i anmeldtes disfavør i flere bedragerisaker, hovedsakelig om dagpenger. Liste over avdekkede feil ble oversendt riksadvokaten og politiet ble deretter pålagt å korrigere beløpene i uavgjorte saker og vurdere eventuelle gjenåpning av avgjorte saker.

Les mer om NAV- feil i oppgitte beløp i bedragerisaker

Gjenopptakelse av straffeforfølging etter straffeprosessloven § 74

Riksadvokaten har i brev av 27.10.2016 avklart noen spørsmål i forbindelse med gjenopptakelse av straffeforfølgingen i henlagte saker mot noen som har vært siktet, herunder om det kan foretas rettslig etterforsking uten at vilkårene er oppfylt etter straffeprosessloven § 74.

Les mer om Gjenopptakelse av straffeforfølging etter straffeprosessloven § 74

Oversending av anker frå domfelte - presiseringar

Her følgjer nokre presiseringar til Riksadvokatens direktiv av 15. juni d.å: "Direktiv om fastsetting av frist for støtteskriv i straffesaker ved anke over dom og om oversending av saka til ankedomstolen" og "Kravet til originale ankeerklæringer og støtteskriv".

Les mer om Oversending av anker frå domfelte - presiseringar

Utvidet påtalekompetanse ved ny distriktsinndeling

I forbindelse med ny distriktsinndeling for politiet fra 1. januar 2016 beslutter riksadvokaten - som leder av påtalemyndigheten - at politijurister med tildelt utvidet påtalekompetanse i medhold av straffeprosessloven § 67 tredje ledd beholder denne ved tjenestegjøring i et nytt utvidet distrikt.

Les mer om Utvidet påtalekompetanse ved ny distriktsinndeling

Justerte retningslinjer for innhenting av personundersøkelse for mindreårige lovbrytere

Riksadvokaten har i brev 14. desember 2015 justert retningslinjene gitt i brev 15. januar 2015 om innhenting av personundersøkelse for mindreårige. Bl.a. er det ikke lenger et ubetinget krav om at det skal innhentes slik undersøkelse i alle saker som ligger an til å kunne avgjøres med ungdomsoppfølgning i konfliktråd.

Les mer om Justerte retningslinjer for innhenting av personundersøkelse for mindreårige lovbrytere

Midlertidig direktiv om fordeling av ansvar mellom statsadvokatembeter

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter.
Hordaland statsadvokatembeter.
Oslo statsadvokatembeter.
Vestfold og Telemark statsadvokatembeter

Les mer om Midlertidig direktiv om fordeling av ansvar mellom statsadvokatembeter

Tilrettelagte avhør - direktiver og retningslinjer

Ved lov 10. juni 2015 nr. 91, i kraft 2. oktober d.å., har straffeprosessloven fått nye bestemmelser om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner – tilrettelagte avhør. Bestemmelsene erstatter reglene om dommeravhør. Justis- og beredskapsdepartementet har gitt nærmere regler ved forskrift 24. september 2015 nr. 1098.

Forarbeidene til lovendringen er Prop. 112 L (2014–2015) og Innst. 347 L (2014–2015).

Riksadvokaten gir her enkelte utfyllende direktiver og retningslinjer for hvordan en skal forholde seg til lovbestemmelsene og forskriften. Det antas at det vil bli behov for en revisjon når den nye ordningen har virket en tid, og en har derfor i denne omgang valgt brevs form. Statsadvokatene og politiet bes om å være forberedt på en skriftlig høring om erfaringene med den nye ordningen og behovet for ytterligere avklaringer.

Les mer om Tilrettelagte avhør - direktiver og retningslinjer

Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Ved lovvedtak henholdsvis 17. og 24. mars d.å., sanksjonert av Kongen i statsråd 24. april, har Stortinget endret utlendingsloven § 72 (nytt annet ledd) og samme lov § 124 (nytt fjerde ledd) samt gitt et nytt femte ledd i straffeloven § 39 mv. for å legge til rette for utvisning av utlendinger som er dømt til tvungen omsorg og tvungent psykisk helsevern. Om bakgrunnen for lovendringen vises det til Prop. 34 L (2014-2015) og Innst. 176 L (2014-2015), samt Stortingets lovvedtak 45 (2014-2015). Endringene trådte i kraft 1. mai d.å.

Les mer om Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Undersøkelse av rettskraftige dommer om overtredelse av straffeloven § 239 i trafikken

I slutten av november 2014 påla riksadvokaten politimestrene å gjennomgå samtlige saker i eget distrikt som i tidsrommet 2005-2014 endte med domfellelse for uaktsomt drap i trafikken, og vurdere om det var grunn for påtalemyndigheten til å begjære gjenåpning til gunst for domfelte.

Undersøkelsen er sluttført, og resultatene foreligger i vedlagt dokument.

Les mer om Undersøkelse av rettskraftige dommer om overtredelse av straffeloven § 239 i trafikken

Heving av straffbarhetsgrensen for kjøring i rus under påvirkning av MDMA

Straffbarhetsgrensen for kjøring i rus under påvirkning av MDMA (virkestoffet i ecstacy) er foreslått hevet. Riksadvokaten beslutter at politi og påtalemyndigheten allerede nå innretter seg etter forslaget, og ikke strafforfølger de tilfeller hvor påvirkningsgraden ikke når opp til den foreslåtte straffbarhetsgrense. Ved kombinasjonsrus må det som tidligere foretas en samlet vurdering.

Les mer om Heving av straffbarhetsgrensen for kjøring i rus under påvirkning av MDMA

Utvidelse av direktiv om bruk av etterforskingsplaner

Bruken av planer under etterforskingen gir erfaringsmessig bedre faglig styring, økt kvalitet og redusert saksbehandlingstid. Riksadvokaten har derfor besluttet å utvide plikten om å bruke etterforskingsplaner til også å gjelde saker om seksuallovbrudd mot barn og saker om vold i nære relasjoner (straffeloven § 219), med mindre saken er så enkel og oversiktlig at etterforskingsplan er unødvendig. I andre alvorlige saker som er omfattet av riksadvokatens sentrale prioriteringer som alvorlig profittmotivert kriminalitet, alvorlig internasjonal og organisert kriminalitet, drap eller andre alvorlige voldsforbrytelser anbefaler riksadvokaten at etterforskingsplaner benyttes.

Kravene til etterforskingsplaner er de samme som følger av riksadvokatens brev 8. november 2013 s. 2-3 hvor det ble det gitt direktiv om bruk av etterforskingsplaner i voldtektssaker.

Samt vårt undertegnet brev av 30.3.15 reg. i DL 2012/00575-054.

Les mer om Utvidelse av direktiv om bruk av etterforskingsplaner

Riksadvokaten beordrer undersøkelse av rettskraftige dommer om overtredelse av straffeloven § 239 i trafikken - oppdatert 25.03.2015

Riksadvokaten ber i brev av i dag politimestrene om innen 1.mars 2015 å gjennomgå samtlige saker som i tidsrommet 2005-2014 har endt med domfellelse for uaktsomt drap i forbindelse med trafikkulykker, for å vurdere om det er grunnlag for påtalemyndigheten å begjære gjenåpning til gunst for den domfelte. I slike saker der det ikke er innhentet en UAG-rapport, må det avklares med Statens vegvesen om en slik finnes. Den må i så fall innhentes, og det må vurderes om den bør lede til at påtalemyndigheten begjærer gjenåpning av dommen.

Les mer om Riksadvokaten beordrer undersøkelse av rettskraftige dommer om overtredelse av straffeloven § 239 i trafikken - oppdatert 25.03.2015

Ungdomsstraff, ungdomsoppfølging, oppfølging i konfliktråd - foreløpige retningslinjer

Riksadvokaten har varslet at det vil komme et rundskriv om nye strafferettslige reaksjoner mot unge lovbrytere. Arbeidet med rundskrivet er mer omfattende og krevende enn først antatt. Inntil rundskrivet er ferdigsstilt, formentlig i første kvartal 2015, gis det nå enkelte midlertidige retningslinjer som skal følges av påtalemyndigheten.

Les mer om Ungdomsstraff, ungdomsoppfølging, oppfølging i konfliktråd - foreløpige retningslinjer

Straffritak i utlendingssaker - utsettelse av soning mv

Riksadvokaten ber Kriminalomsorgsdirektoratet om å identifisere saker og stille soningen i bero i saker der flyktninger som er straffet i strid med gjeldende forståelse av flykningkonvensjonen art. 31 nr. 1 har begjært gjenåpning. Det fremgår av brevet at påtalemyndigheten på eget initiativ vil vurdere om det i den enkelte sak er grunnlag for å begjære gjenåpning til gunst for domfelte.

Les mer om Straffritak i utlendingssaker - utsettelse av soning mv

Retningslinjer om henleggelse av saker om mistenkelige dødsfall

Riksadvokaten har på bakgrunn av den såkalte "Monika-saken“ besluttet at i saker om mistenkelige dødsfall som er etterforsket av politiet, og som politiet går inn for å henlegge, skal spørsmålet om henleggelse avgjøres av statsadvokaten etter en begrunnet tilrådning fra politiet. I brev til politimestrene og statsadvokatene 4. desember 2014 er det gitt nærmere retningslinjer for avgjørelsen.

Les mer om Retningslinjer om henleggelse av saker om mistenkelige dødsfall

Forvaring - forslag til lovendring

Riksadvokaten har i brev av 5. desember d.å. fremmet et lovforslag vedrørende forvaring. Det er særlig dagens grunnvilkår for prøveløslatelse, slik dette ble presisert av Høyesterett i dom inntatt i Rt. 2014 side 934, som utfordres.

Les mer om Forvaring - forslag til lovendring

Ajourført vedlegg til riksadvokatens rundskriv om standardiserte bøtesatser i vegtrafikksaker

Oppdatering.

Nytt er satser for fartsovertredelser i 110 km/t-sone og standardsats for kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol (inntil straffeutmålingsgrensen tilsvarende 0,5 promille alkohol).

 

Last ned filAjourføring av vedlegg til rundskriv nr 3 2009 om standardiserte bøtesatser ved vegtrafikkovertredelser(2 0 0kb)

Dødsulykker i trafikken – midlertidige retningslinjer for bruk av UAG-rapporter

I midlertidige retningslinjer i brev til statsadvokatene og politimestrene gis det bl a anvisning om at politiet i saker med dødsulykker i trafikken skal innhente UAG-rapporter fra vegvesenet. Formålet er primært å kontrollere at relevante opplysninger i straffesakssammenheng, er sikret.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal undersøke kvaliteten ved etterforsking og påtalebehandling av dødsulykker i trafikken. Når gruppens rapport foreligger, vil riksadvokaten vurdere om den gir grunn for nye retningslinjer.

Les mer om Dødsulykker i trafikken – midlertidige retningslinjer for bruk av UAG-rapporter

Midlertidige retningslinjer om bruk av politiarrest

Riksadvokaten har i dag gitt midlertidige retningslinjer om bruk av politiarrest

Les mer om Midlertidige retningslinjer om bruk av politiarrest

Rapport om avhørsmetodikk

Riksadvokatens arbeidsgruppe om avhørsmetodikk i politiet overleverte sin rapport til Riksadvokatembetet i dag 8. oktober 2013. Riksadvokaten gir gruppen honnør for utførelsen av oppdraget. Rapporten gir et godt utgangspunkt for videreutviklingen av denne viktige etterforskingsmetoden og den vil nå bli sendt på høring. Les rapporten og riksadvokaten pressemelding her.

Les mer om Rapport om avhørsmetodikk

Politiets og påtalemyndighetens behandling av voldtektssaker

I brev av 8. november 2013 til statsadvokatene og politimestrene har riksadvokaten gitt nærmere direktiv om etterforskingen og behandlingen av voldtektssaker. Direktivet omhandler bruk av etterforskingsplan, politidistriktenes innrapporteringsplikt til voldtektsgruppen på Kripos, samt utforming av personlig underretning til fornærmet ved innstilling av straffeforfølgning. I tillegg er politiets håndtering og bevissikring i den innledende fasen av etterforskingen et sentralt punkt. På oppdrag fra riksadvokaten har en intern arbeidsgruppe utarbeidet sentraliserte rutiner beregnet på operativt personell (operasjonssentralene og ordenspatruljene) i initialfasen ved melding om voldtekt.

Les mer om Politiets og påtalemyndighetens behandling av voldtektssaker

DNA - nye retningslinjer for registrering i identitetsregisteret

Riksadvokaten har i dag gitt nye retningslinjer for registrering i identitetsregisteret, se vedlegg. Terskelen for registrering er senket, og flere skal nå registreres. De nye retningslinjene trer i kraft 1. oktober.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at straffeprosessloven § 160a og påtaleinstruksen kapittel 11a er opphevet og erstattet av politiregisterloven § 12 og politiregisterforskriften kapittel 45, jf. kongelig resolusjon 27. september 2013.

Les mer om DNA - nye retningslinjer for registrering i identitetsregisteret

Sture Bergwall (tidligere Thomas Quick) - riksadvokaten ber om gjennomgang av materialet fra Therese/Trine/Gry-sakene i et læringsperspektiv

Politiet og påtalemyndigheten skal være en lærende organisasjon. Man kan derfor ikke avvente resultatene av en gransking, jf. brev herfra til Justis- og beredskapsdepartementet av 12. august 2013.Riksadvokaten har i likelydende brev av 15. august 2013 med vedlegg til politimestrene i Søndre Buskerud og Oslo, sjefen for Kripos, Oslo statsadvokatembeter og Det nasjonale statsadvokatembetet bedt om at det iverksettes adekvat gjennomgang av materialet fra de tre ovennevnte saker i et læringsperspektiv for sentralt etterforsking- og påtalepersonell.Brevets vedlegg legges ikke ut på hjemmesiden.

Les mer om Sture Bergwall (tidligere Thomas Quick) - riksadvokaten ber om gjennomgang av materialet fra Therese/Trine/Gry-sakene i et læringsperspektiv

Sture Bergwall (tidligere Thomas Quick) - spørsmål om gransking

Det har vært reist spørsmål om gransking i Norge i de såkalte Thomas Quick-sakene.Riksadvokaten har i brev av 12. august 2013 til Justis- og beredskapsdepartementet gitt sin tilrådning til dette spørsmål.

Les mer om Sture Bergwall (tidligere Thomas Quick) - spørsmål om gransking

Statsadvokatmøtet 2013 - oppsummering

I brev av 11. juli 2013 til statsadvokatene oppsummerer riksadvokaten etter årets statsadvokatmøte enkelte pålegg, retningslinjer og orienteringer av betydning for politiet og statsadvokatembetene.Enkelte opplysninger i pkt 22 er tatt ut i den offentlig tilgjengelige versjonen.

Les mer om Statsadvokatmøtet 2013 - oppsummering

Utvalget for kommunikasjonskontroll - årsrapport 2012

Riksadvokaten har ved brev av 6. august 2013 til politimestrene m.fl sendt ut kopi av Kommunikasjonskontrollutvalgets årsrapport til Justis- og beredskapsdepartementet for 2012.Det er bedt i brevet om at nøkkelpersonell i politiet gjøres kjent med rapporten og riksadvokatens merknader.

Les mer om Utvalget for kommunikasjonskontroll - årsrapport 2012

Endringer i småbåtloven

Det generelle forbudet mot bruk av vannscootere ble opphevet 1. juli 2013. Det er heretter bare bruk av vannscootere i vedtatte forbudsbelter som er straffbart.

Les mer om Endringer i småbåtloven

Småbåtloven § 40 - Håndheving av forbudet mot bruk av vannscooter - nytt håndhevingsdirektiv

Miljøverndepartementet har ved brev av 15. januar 2013 sendt på høring forslag til endringer av småbåtloven § 40 slik at forbudet mot bruk av vannscooter oppheves. Samtidig fremmes det forslag om at myndighetene gis hjemmel til å forby slik bruk i en bestemt avstand fra land, i verneområder, samt i andre områder av hensyn til natur, næring, sikkerhet eller støy.

Les mer om Småbåtloven § 40 - Håndheving av forbudet mot bruk av vannscooter - nytt håndhevingsdirektiv

Tiltalekompetanse for grovt narkotikaheleri

Foranlediget av en konkret sak har riksadvokaten i brev til statsadvokatene og politimestrene av 11. desember d.å. lagt til grunn at beløpsgrenseni utgangspunktet bør overstige 100.000 kroner før det vurderes tiltale for narkotikaheleri etter straffeloven § 317 fjerde ledd.

Les mer om Tiltalekompetanse for grovt narkotikaheleri

Småbåtloven § 40 - Håndheving av forbudet mot bruk av vannscootere - nytt håndhevingsdirektiv

Publisert 

Riksadvokaten har i brev av 6. juli 2012 gitt direktiv om at vannscooterforbudet i småbåtloven § 40 skal håndheves raskt og effektivt ved overtredelser begått etter 1. juli i år.

Les mer om Småbåtloven § 40 - Håndheving av forbudet mot bruk av vannscootere - nytt håndhevingsdirektiv

Tidsbruk ved oversendelse av fengslingssaker til Høyesterett

Publisert 

Riksadvokaten har sendt ut brev til statsadvokatene og politimestrene angående tidsbruken ved oversendelse av fengslingssaker til Høyesterett. Se vedlegg.

Les mer om Tidsbruk ved oversendelse av fengslingssaker til Høyesterett

Retningslinjer for rapportering av falske identiteter

I mars 2011 kom Riksadvokaten med nye retningslinjer for rapportering av falske identiteter.

Les mer om Retningslinjer for rapportering av falske identiteter

Retningslinjer for opptak av politiforklaringer

Riksadvokaten gav retningslinjer for lyd- og bildeopptak av politiforklaringer i brev av 16. oktober 2009 til statsadvokatene, sjefene for politiets særorganer og politimestrene . Retningslinjene er tatt inn nedenfor.

Les mer om Retningslinjer for opptak av politiforklaringer

Dobbeltstraff, tilleggsskatt - nye retningslinjer

Riksadvokaten har fastsatt nye retningslinjer for behandling av anmeldelser fra Skatteetaten.Etter EMDs storkammeravgjørelse 10.02.09 må det legges til grunn at også ileggelse av ordinær tilleggsskatt sperrer for etterførlgende straffesak, jf. EMK P7-4. Riksadvokaten har derfor i samråd med Skattedirektoratet fastsatt nye retningslinjer for behandlingen av anmeldelser fra Skatteetaten. De nye retningslinjene trer i kraft straks.

Les mer om Dobbeltstraff, tilleggsskatt - nye retningslinjer

Samarbeid med Antidoping Norge

Riksadvokaten ber i brev av 17. februar 2009 politimestrene og statsadvokatene om å vurdere å kontakte Antidoping Norge dersom politiet under etterforsking av straffesaker kommer over informasjon som denne organisasjonen kan ha nytte av i sin virksomhet. Det understrekes samtidig at taushetsplikten i straffeprosessloven og politiloven må overholdes, slik at det først og fremst vil være snakk om å gi opplysninger av generell karakter. Antidoping Norge vil for øvrig kunne bistå politiet med informasjon omkring dopingpreparater, kontaktformidling m.m

Les mer om Samarbeid med Antidoping Norge

Utlevering av opptak av telefonsamtaler med AMK- og legevaktsentraler

Riksadvokaten har i brev av 9. februar 2009 understreket at politiet og påtalemyndigheten ikke skal utlevere opptak av samtaler med helsepersonell til journalister eller andre utenforstående med mindre det unntaksvis skulle være grunnlag for å gjøre unntak fra taushetsplikten, og helt særlige hensyn tilsier utlevering.

Les mer om Utlevering av opptak av telefonsamtaler med AMK- og legevaktsentraler

Direktiver om meldingsrutiner ved anmeldelser fra Statens naturoppsyn

Riksadvokaten har etter henvendelse fra Statens naturoppsyn gitt presiserende direktiver om meldingsrutiner mv. ved anmeldelser fra oppsynets ansatte. Direktivene trer i kraft umiddelbart.

Les mer om Direktiver om meldingsrutiner ved anmeldelser fra Statens naturoppsyn