Forvaring - forslag til lovendring

Riksadvokaten har i brev av 5. desember d.å. fremmet et lovforslag vedrørende forvaring. Det er særlig dagens grunnvilkår for prøveløslatelse, slik dette ble presisert av Høyesterett i dom inntatt i Rt. 2014 side 934, som utfordres.