Midlertidig tilbakekall av førerett ("beslag" av førerkort)

I brev til politimestrene minner riksadvokaten om at såkalt rutinemessige beslag av førerkort selv ved alvorlige trafikkulykker er i strid med loven og ikke skal forekomme, jf. riksadvokatens rundskriv nr. 3/2009, som bes innskjerpet overfor relevant personell. Slikt midlertidig tilbakekall av føreretten etter vegtrafikkloven § 33 nr. 3 krever skjellig grunn til mistanke om straffbart forhold som kan medføre tap av slik rett.