Nye retningslinjer for straffbare handlinger som avdekkes i utlendingssaker

Riksadvokaten ga i brev 1. desember 2008 nye retningslinjer for påtalemessig behandling av straffbare forhold begått av utenlandske borgere i egen utlendingssak.

Etter riksadvokatens oppfatning er det større behov for å reagere med straff enn tidligere, selv om utlendingen også får et negativt forvaltningsvedtak mot seg. I retningslinjene fastsettes bl.a. at det bør reageres med straff ved bruk av uriktig identitet eller falske reisedokumenter, ved brutt innreiseforbud, gjentatte ulovlige innreiser, langvarige ulovlige opphold og ulovlig arbeid.

 

Last ned filUtlendingssaker(3 8 2kb)