Orientering til etterlatte om henleggelse

I brev av 8. september 2008 til statsadvokatene og politimestrene gir riksadvokaten pålegg om at etterlatte skal orienteres om henleggelse. Riksadvokaten tok i brev samme dag til Justisdepartementet opp om dette bør nedfelles i påtaleinstruksen.