Oversending av anker frå domfelte - presiseringar

Her følgjer nokre presiseringar til Riksadvokatens direktiv av 15. juni d.å: "Direktiv om fastsetting av frist for støtteskriv i straffesaker ved anke over dom og om oversending av saka til ankedomstolen" og "Kravet til originale ankeerklæringer og støtteskriv".