Lov om helsepersonell - riksadvokatens direktiver

Riksadvokaten har gitt ut rundskriv 3/2017 "Lov om helsepersonell – påtalemessige direktiver." Det oppdaterte og utvidede rundskrivet erstatter det tidligere rundskrivet om samme tema fra 2001.

Les mer om Lov om helsepersonell - riksadvokatens direktiver

God framferd i påtalemakta

Riksadvokaten har i rundskriv 2/2017 fastsett etiske retningslinjer for alle tilsette i påtalemakta. Formålet er å rette merksemd mot god framferd og etikk, samt å auke medvit om ulike etiske dilemma som medarbeidarar i påtalemakta kan møte i sitt daglege arbeide.

Les mer om God framferd i påtalemakta

Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2017

Rundskrivet om mål og prioriteringer for 2017 foreligger nå. Plikten til å utarbeide etterforskingsplaner utvides,og det angis hvilke områder innen politiets straffesaksbehandling statsadvokatene særskilt skal rette oppmerksomheten mot.

Les mer om Riksadvokatens mål og prioriteringer for 2017

Justering av standardiserte bøtesatser ved vegtrafikkovertredelser

Med virkning fra 1. januar 2017 er bøtesatsene for forenklet forelegg i vegtrafikksatser endret. Som en følge av dette har riksadvokaten ajourført vedlegg til rundskriv nr. 3/2009 om vegtrafikkovertredelser – standardiserte bøtesatser, beslag av førerkort mv.

Les mer om Justering av standardiserte bøtesatser ved vegtrafikkovertredelser

Justert rundskriv om ny straffelov

Etter tilbakemeldinger fra statsadvokatene og politimestrene om straffeloven 2005 er riksadvokatens rundskriv nå ajourført.

Les mer om Justert rundskriv om ny straffelov

Rundskriv nr. 3/2016 - henleggelse pga. manglende saksbehandlingskapasitet mv.

Riksadvokaten gir her retningslinjer for adgangen til henleggelse av kapasitetsgrunner. Saker mot kjent gjerningsperson kan bare henlegges dersom det i tillegg til de vilkår som generelt gjelder for slik henleggelse, er særlig grunn til det. Forholdet til henleggelse etter strpl. §§ 62 a og 224 behandles også.

Les mer om Rundskriv nr. 3/2016 - henleggelse pga. manglende saksbehandlingskapasitet mv.

Rundskriv nr. 2/2016 - politiavhør

Avhør er av sentral betydning ved all etterforsking, og riksadvokaten har ansvaret for å definere kvalitet i straffesaksbehandlingen. I rundskrivet gis det føringer for hva som kjennetegner et avhør av høy kvalitet, hvor kronologiske og mer målrettede avhørsrapporter og obligatorisk lydopptak er to viktige presiseringer til politiet. Rundskrivet må ses i sammenheng med det pågående etterforskingsløftet. Her har riksadvokaten gjentatte ganger understreket at engasjement for etterforskingsfaget hos toppledelsen i politiet, et mer forpliktende system med hensyn til kvalitet, trening og evaluering, tilstedeværende, kompetente etterforskingsledere og en aktiv fagledelse fra statsadvokatene er sentrale suksessfaktorer.

Les mer om Rundskriv nr. 2/2016 - politiavhør

Mål- og prioriteringsrundskriv nr. 1/2016

Draps- og voldssaker - blant annet vold mot barn og mishandling i nære relasjoner - grov profittmotivert kriminalitet, alvorlig økonomisk kriminalitet, dødsulykker i trafikken og hatkriminalitet. Det er riksadvokatens prioriteringer for 2016, der også ny handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet varsles.

Les mer om Mål- og prioriteringsrundskriv nr. 1/2016

Mål- og prioriteringsrundskrivet nr. 1/2015

Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2015 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2015 - politiet og statsadvokatene, foreligger nå. Rundskrivet må sees i sammenheng med rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.

Les mer om Mål- og prioriteringsrundskrivet nr. 1/2015

Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2014 - om narkotikasaker

Ein viser til tidlegare høyringsbrev om nytt rundskriv om narkotika frå riksadvokaten

Mål og prioriteringar for straffesakshandsaminga i 2014 - politiet og statsadvokatane

Mål og prioriteringar for straffesakshandsaminga i 2014 førar vidare hovudlinjene i det tilsvarande rundskrivet for 2013. Dei generelle måla og prioriteringane riksadvokaten har for straffesakshandsaminga, ligg i hovudsak fast.
Ein må sjå dette rundskrivet i samanheng med riksadvokatens rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesakshandsaminga i politiet og ved statsadvokatembeta.

Les mer om Mål og prioriteringar for straffesakshandsaminga i 2014 - politiet og statsadvokatane

Mål- og prioriteringsrundskrivet nr. 1/2014

Riksadvokatens rundskriv nr. 1/2014 om mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2014 – politiet og statsadvokatene, foreligger nå.
Rundskrivet må sees i sammenheng med rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.

Les mer om Mål- og prioriteringsrundskrivet nr. 1/2014

Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2013 - Vitnekonfrontasjoner

Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2013 erstatter riksadvokatens rundskriv 26. juni 1933, Del II - nr. 4/1933 og tilhørende vedlegg fra Kriminalpolitisentralen (1973), og supplerer påtaleinstruksen § 8-11 fjerde ledd. Rundskrivet inneholder de overordnede og grunnleggende krav til vitnekonfrontasjoner. En oppdatert veiledning fra Kripos som utfyller rundskrivet, vil snarlig være tilgjengelig.

Les mer om Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2013 - Vitnekonfrontasjoner

Her er en samlet oversikt over riksadvokatens rundskriv.

 Konfliktråd

Nr/år Tittel
1/13 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2013.
2/12 Krav til straffesaksbehandlingen i politiet og ved statsadvokatembetene.
1/12 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2012.
2/11 Etterforskningsplikt – Barn og unge under 18 år.
1/11 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet og statsadvokatene.
2/10 Mål og prioriteringer for virksomheten ved statsadvokatembetene – 2010.
1/10 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2010.
3/09 Vedlegg til rundskriv nr. 3/2009 om standardiserte bøtesatser ved vegtrafikkovertredelser
3/09 Vegtrafikkovertredelser – standardiserte bøtesatser, beslag av førerkort mv.
2/09 Mål og prioriteringer for virksomheten ved statsadvokatembetene – 2009.
1/09 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2009.
4/08 Konfliktråd
3/08 Familievold
2/08 Mål og prioriteringer for virksomheten ved statsadvokatembetene – 2008.
1/08 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2008.
3/07 Tilståelsesrabatt.
2/07 Mål og prioriteringer for virksomheten ved statsadvokatembetene – 2007.
1/07 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2007.
4/06 Varetekt. Rundskrivet er noe endret i brev av 24. mars 2012.
3/06 Etterforskning av saker mot ansatte i politiet.
2/06 Mål og prioriteringer for virksomheten ved statsadvokatembetene – 2006.
1/06 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2006.
2/05 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene - 2005.
1/05 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet – 2005.
5/04 Saknetmeldinger – etterforsking.
4/04 Generelle retningslinjer for tildeling av påtalekompetanse i medhold av straffeprosessloven § 67 tredje ledd annet punktum for plikt til å forelegge enkelte sakstyper for statsadvokatene mv.
3/04 Straffbare handlinger i fengsel – samordning mellom reaksjon fra kriminalomsorgen og straff – opphevelse av rundskriv nr. 1/87.
2/04 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene - 2004.
1/04 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet - 2004.
2/03 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene - 2003.
1/03 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet - 2003.
5/02 Varetekt.
4/02 Ny omgjøringsfrist etter straffeprosessloven § 75 -Ny ankefrist for påtalemyndigheten -Tillegg til rundskriv nr. 2/1996 om klager.
3/02 Politiets sikkerhetstjeneste.
2/02 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene - 2002.
1/02 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet - 2002.
5/01 Lov om helsepersonell – påtalemessige direktiver.
4/01 Utilregnelighetsregler og særreaksjoner.
3/01 DNA – registrering – tillegg til rundskriv nr. 2/1998.
2/01 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen ved statsadvokatembetene - 2001.
1/01 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i politiet - 2001.
2/00 Vederlag til politiets kilder og provokasjon som etterforskningsmetode.
1/00 Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen – år 2000.
4/99 Melding til politihøyskolen om etterforsking mot skolens studenter – påtaleinstruksen § 5-15.
3/99 Etterforskning.
2/99 Straffbare handlinger begått av utenlandsk militært personell i utlandet – noen jurisdiksjonsspørsmål.
1/99 Prioriteringer for iverksetting og gjennomføring av etterforsking og mål for straffesaksbehandlingen - 1999.
2/98 DNA-registrering.
1/98 Narkotikasaker - kvantumets betydning for den rettslige bedømmelse og bruk av forelegg.
1/97 Etterforsking av saker mot ansatte i politiet og påtalemyndigheten - De særskilte etterforskingsorganene (SEFO).
2/96 Klage over påtaleavgjørelser.
1/96 Arbeidsmiljøkriminalitet.
1/95 Politiets overvåkingstjeneste - påtalemessig kompetanse m.v.
2/93 Konfliktråd.
1/93 Generelle retningslinjer for tildeling av påtalekompetanse i medhold av straffeprosessloven § 67 annet ledd, annet punktum, jfr. påtaleinstruksen § 22-2 annet ledd.
1/92 Etterforsking av luftfartsulykker og -hendelser.
4/91 Brå og uventa død i spebarnsalder (krybbedød) - Sakkunnig likundersøking - Informasjon til dei næraste til den døde.
3/91 Håndhevelse av brudd på valutalovgivningen.
2/91 Samfunnstjeneste.
1/91 Ekspedisjoner av straffesaker, behandling av rettsmiddelerklæringer m.v.
7/89 Delegasjon av rett til å begjære offentlig påtale av straffbare handlinger - straffeloven § 79.
6/89 Påtaleunnlatelse.
4/89 Forurensningskriminalitet.
2/89 Personundersøkelser.
1/89 Analyser av beslaglagt narkotika.
4/88 Kombinasjon av ubetinget fengsel og ubetinget bot - straffelovens § 26 a.
3/88 Enkelte henleggelsesformer.
2/88 Vold mot ansatte i fengslene.
1/88 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - håndhevingsdirektiv.
2/87 Telefonavlytting i narkotikasaker - Rapporteringsrutiner m.v. med sikte på etterfølgende kontroll.
1/87 Narkotikasaker - Enkelte samordningsspørsmål.
4/86 Natur og miljøvern - Særlig om vern av kulturminner.
3/86 Familievold.
2/86 Straffutmåling og regelendringer i vegtrafikksaker.
1/86 Straffhåndhevingen i tollsaker. - Utvidet bruk av forenklet forelegg.
4/84 Ran - Heleri.
3/84 Tiltak mot spredning av rabies (hundegalskap) og andre husdyrsykdommer.
2/84 Straffhåndhevingen i trafikksaker.
1/84 Straffehåndhevingen i tollsaker.
4/83 Permisjoner, løslatelse på prøve og overgang til sikring i frihet for personer som har begått alvorlige lovbrudd.
3/83 Fullbyrdelse av frihetsstraff. Rask iverksettelse. - Bedre utnytting av fengselsplasser.
1/83 Unge lovbrytere, saksbehandling og reaksjon samt prosjekt for konfliktbehandling.
4/82 Politiets tilsyn med personer som pågripes eller innsettes i varetektsfengsel.
3/82 Grove voldsskildringer i videogram m.v. - Krenkelser av opphavsrettigheter.
2/82 Familievold.
1/82 Utmåling av straff etter prøveløslatelse med reststraff eller betinget dom.
4/81 Nye regler om betinget dom og om strafferettslige prøvesituasjoner.
3/81 Advokathjelp til fornærmede i voldtektssaker.
2/81 Forurensning fra skip - etterforsking og reaksjoner.
1/81 Meddelelser til offentligheten om straffesaker. - Opplysninger om etterforsking, påtaleavgjørelser m.v.
4/80 Straffutmålingen i saker om merverdiavgift og investeringsavgift. Ansvar for regnskapsfeil.
3/80 Innberetning til luftfartsverket om etterforsking m.m. mot luftpersonell og flygeledere.
6/78 Rettspsykiatriske erklæringer.
4/78 Påtaleinstruksen - Meddelelser fra politiet og påtalemyndigheten m.v.
3/78 Militære straffesaker. Påtalekompetanse - Forelegg på arrest.
1/78 Misbruk av lønnskonti i postbanken.
1/77 Narkotika.
2/76 Overtredelser av merverdiavgiftsloven, investeringsavgiftsloven og skatte- og betalingsloven.
1/76 Om varetektsfengsling.
6/75 Rettspsykiatriske erklæringer.
5/75 Lov av 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring. Påtalespørsmål og straffereaksjoner.
4/75 Påtaleinstruksen § 58  Melding til militære avdelinger.
3/75 Sikring av volds- og sedelighetsforbrytere med stor tilbakefallsrisiko.
2/75 Identifiseringsgruppen ved Kriminalpolitisentralen.
6/73 Etterforsking i alvorlige forbrytelsessaker. Sakkyndig bistand - åstedsgransking m.v.
4/73 Fullbyrdelse - benådning.
3/73 Brann - etterforsking og behandling.
1/73 Nordisk samarbeidsavtale om overføring av straffesaker.
4/72 Overtredelser av merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven m.m.
3/72 Lov av 14. april 1972 om endringer i straffeloven.
1/71 Unge lovbrytere.
13/70 Behandling av økonomiske straffesaker.
12/70 Samarbeid mellom de nordiske lands politi- og påtalemyndigheter. Samarbeidsavtale om overføring av straffesaker.
11/70 Narkotika-sakene.
10/70 Fengslingssaker - behandling og ekspedering.
9/70 Voldsforbrytelser.
8/70 Sjekkbedragerier.
7/70 Brannfaren ved sveising og skjæring.
5/70 Sikring.
4/70 Endringer i løsgjengerloven. - Avkriminalisering av offentlig beruselse og oppheving av tvangsarbeidsordningen for løsgjengere og alkoholmisbrukere.
4/69 Endringer i sjekklovens § 66.
3/69 Politiets adgang til å få bragt en statsadvokats avgjørelse i tiltalespørsmål inn for riksadvokaten til overprøvelse.
2/69 Dom i forhørsrett.
12/66 Ordningen med inndrivelse av bøter og saksomkostninger m.v. i de nordiske land.
5/66 Motorvognlovens § 17, 4. ledd. - Anonyme anmeldelser.
1/66 Pådømmelse av erstatningskrav i forbindelse med en straffesak.
5/64 Tempoet ved behandlingen av straffesaker. Militære saker.
4/64 Tempoet ved behandlingen av straffesaker.
3/64 Tempoet i saksbehandlingen.
8/63 Sendrektig behandling av straffesaker.
2/61 Anonyme anmeldelser.
1/61 Ran overfor drosjesjåfører.
4/59 Om forkynnelse av påtalemyndighetens ankeerklæringer.
19/56 Lov av 9. desember 1955 om innkreving av underholdningsbidrag m.v.
15/56 Påtaleinstruksens kapitel XI: Sjøfartsforhold.
8/54 Avskrifter av politirapporter i saksdokumentene.
2/54 Angående behandlingen av straffesaker etter trålerlovgivningen.
5/53 Åstedsundersøkelse og politiavhør i alvorligere straffesaker.
1/51 Straffesakers kontormessige behandling og ekspedisjon.
13/49 Anke fra politimester over statsadvokats avgjørelse av tiltalespørsmålet.
2/48 Rettspsykiatriske erklæringer.
6/38 Forlengelse av sikrings- eller forvaringstiden.
7/36 Meddelelser til prosessfullmektiger i straffesaker.
8/33 Angående anonyme henvendelser til politiets og påtalemyndighetens tjenestemenn.
4/33 Konfrontasjon.
7/28 Varsel til -, eventuelt oppnevnelse av verger.
6/28 Ransaking i straffesaker - vitner.