Mål og prioriteringar for straffesakshandsaminga i 2014 - politiet og statsadvokatane

Mål og prioriteringar for straffesakshandsaminga i 2014 førar vidare hovudlinjene i det tilsvarande rundskrivet for 2013. Dei generelle måla og prioriteringane riksadvokaten har for straffesakshandsaminga, ligg i hovudsak fast.
Ein må sjå dette rundskrivet i samanheng med riksadvokatens rundskriv nr. 2/2012 om krav til straffesakshandsaminga i politiet og ved statsadvokatembeta.