Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2013 - Vitnekonfrontasjoner

Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2013 erstatter riksadvokatens rundskriv 26. juni 1933, Del II - nr. 4/1933 og tilhørende vedlegg fra Kriminalpolitisentralen (1973), og supplerer påtaleinstruksen § 8-11 fjerde ledd. Rundskrivet inneholder de overordnede og grunnleggende krav til vitnekonfrontasjoner. En oppdatert veiledning fra Kripos som utfyller rundskrivet, vil snarlig være tilgjengelig.