Rundskriv nr. 3/2016 - henleggelse pga. manglende saksbehandlingskapasitet mv.

Riksadvokaten gir her retningslinjer for adgangen til henleggelse av kapasitetsgrunner. Saker mot kjent gjerningsperson kan bare henlegges dersom det i tillegg til de vilkår som generelt gjelder for slik henleggelse, er særlig grunn til det. Forholdet til henleggelse etter strpl. §§ 62 a og 224 behandles også.