Oslo statsadvokatembeter - fire konstitusjoner som statsadvokat ledig

Ved Oslo statsadvokatembeter er det ledig inntil fire konstitusjoner som statsadvokat med snarlig tiltredelse, to med varighet i inntil ett år og to med varighet i inntil seks måneder. Søknadsfrist er 15. november 2017.

Oslo statsadvokatembeter ledes av en førstestatsadvokat/embetsleder og er organisert i tre avdelinger som hver ledes av en førstestatsadvokat/avdelingsleder. I tillegg er det en administrasjonsavdeling som ledes av en administrasjonssjef.

Oslo statsadvokatembeters embetskrets omfatter Oslo og Øst politidistrikter og dekker Oslo, Akershus og Østfold fylker. Kontoret ligger sentralt i Oslo.

Søkere må ha juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap, og det stilles høye krav til egnethet, arbeidskapasitet, faglig dyktighet, samarbeidsevner og integritet. Tilfredsstillende vandel forutsettes. CV med attester og vitnemål skal følge søknaden, og det bes opplyst om man behersker begge målformer. Søkerne vil bli ført opp på offentlig søkerliste, og det kan bli innhentet politiattest.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet hva gjelder kjønn og etnisk opprinnelse. Den som ansettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres. 

Stilling som konstituert statsadvokat lønnes fra kr 979 400.  Det trekkes pensjonsinnskudd på 2 prosent. 

Spørsmål om konstitusjonene kan rettes til førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud eller førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim på telefon  22 98 13 00.

Send søknad elektronisk via www.Jobbnorge.no  ID: (143767)

Søknadsfrist er 15. november 2017.