Det nasjonale statsadvokatembetet

 Det nasjonale statsadvokatembetet


Embetsleder:
Jan F. Glent
Navn:
Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet
Besøksadresse:
Brynsaléen 4, 0667 Oslo
Postadresse: Postboks 8044 Dep, 0030 Oslo
E-post: post.nasj.emb@statsadvokatene.no
Telefon: 23 17 42 00
Fax: 23 17 42 10

Kontakt embetet


Embetet fører aktorater for hele landet.
Underliggende organ: Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Kripos.

Det nasjonale statsadvokatembetet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet ble etablert 1. august 2005. Embetet har det overordnede påtalemessige ansvaret for saker som blir etterforsket av Kripos og Den sentrale enhet ved Politiets sikkerhetstjeneste, samt ansvaret for å veilede og kontrollere det arbeid som blir utført i straffesakene. Embetet har i den forbindelse et særskilt ansvar for behandling av saker innenfor organisert kriminalitet, datakriminalitet og særskilte internasjonale forbrytelser, herunder folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Et av formålene med opprettelsen av embetet var å sikre at Norge ikke blir et fristed for personer som kan mistenkes for å ha begått slike alvorlige forbrytelser i utlandet.

Ansatte ved embetet:
Førstestatsadvokat Jan F. Glent
Statsadvokat Marit Bakkevig
Statsadvokat Kim Sundet
Statsadvokat Geir Evanger
Statsadvokat Carl F. Fari 
Statsadvokat Frederik G. Ranke

Kontorsjef Anna-Karin Sæter
Førstekonsulent Ann-Christin Knudsen

 

 

Pressemelding ved tiltalebeslutning

Det nasjonale statsadvokatembetet har den 9. juli 2008, etter beslutning fra riksadvokaten, tatt ut tiltale mot en norsk borger av bosnisk opprinnelse for overtredelse av straffeloven 2005 § 102 (forbrytelse mot menneskeheten) og § 103 (krigsforbrytelser).