Økokrim

Økokrim
Foto: Jon Petter Reinertsen/Samfoto

Økokrim-sjef: Trond Eirik Schea
Besøksadresse: C.J. Hambros plass 2C, 0164 Oslo
Postadresse: Postboks 8193 Dep., 0034 Oslo
Telefon: 23 29 10 00
Fax: 23 29 10 01
E-post:
post.okokrim@politiet.no
Hjemmeside: okokrim.no

Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM) ble opprettet i 1989. ØKOKRIM er en sentral og landsdekkende enhet som skal bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. De formelle reglene om ØKOKRIM finnes i påtaleinstruksen kapittel 35.

ØKOKRIM er både et statsadvokatembete med nasjonal myndighet og et sentralt politiorgan. Som statsadvokatembete avgjør ØKOKRIM om det skal reises tiltale i straffesaker og fører sakene for retten på vegne av påtalemyndigheten. Som politiorgan etterforsker ØKOKRIM egne straffesaker.