Søkeresultat for: CALL NOW ��� 1(855)731-1825 BOOKING CHEAP AIRLINE TICKETS FROM OK TO MINNEAPOLIS. BOOK DOMESTIC AND INTERNATIONAL FLIGHT TICKETS FIND THE LATEST TRAVEL DEALS ON FLIGHTS. CHOOSE FROM OVER 500 DESTINATIONS.

Antall treff: 75
NOVA har evaluert besøksforbud og riksdvokaten uttaler seg om hvordan funnene vil bli fulgt opp. Velferdsforskingsinstituttet NOVA  har evaluert besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a.  I brev til Justis- og beredskapsdepartementet 26. juni 2019 har riksadvokaten kommentert funnene og hvordan NOVA-rapporten vil bli fulgt opp.
Les mer
Riksadvokaten har gitt ut et nytt rundskriv, nr. 2/2021, som ajourfører og erstatter rundskriv nr. 3/2009 og vedlegg om standardiserte bøtesatser ved vegtrafikkovertredelser. Det er blant annet foretatt endringer i forskrifter av henholdsvis 29. juni 1990 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker og av 26. mars 2021 om gebyr for visse trafikkovertredelser. Dette har gjort det nødvendig
Les mer
Riksadvokaten har sendt ut oppdatert vedlegg til rundskriv 3/2009 om standardiserte bøtesatser ved vegtrafikkovertredelser. Oppdateringen gjelder bøter i forbindelse med for kort avstand til forankjørende. Se også: https://www.riksadvokaten.no/document/oppdatering-av-rundskriv-om-trafikkbotesatser/  
Les mer
the need for public prosecution of violations of public interests, particularly violations without any immediate offended person (so called victimless crimes). A distinction is made between prosecutors' contribution to public interest when acting in the role as policymakers as opposed to their role when dealing with individual criminal cases. The pLes hele presnetajsonen herresentation
Les mer
Riksadvokatens rundskriv 1/2016. Draps- og voldssaker - blant annet vold mot barn og mishandling i nære relasjoner - grov profittmotivert kriminalitet, alvorlig økonomisk kriminalitet, dødsulykker i trafikken og hatkriminalitet. Det er riksadvokatens prioriteringer for 2016, der også ny handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet varsles.
Les mer
Det generelle forbudet mot bruk av vannscootere ble opphevet 1. juli 2013. Det er heretter bare bruk av vannscootere i vedtatte forbudsbelter som er straffbart. Nærmere informasjon om endringene ligger på regjeringen.no. Riksadvokaten ga 1. januar 2013 et håndhevingsdirektiv i påvente av at det ble utarbeidet nye regler om vannscooterbruk.
Utvalget som har gjennomgått Økokrims såkalte "Transocean-sak" overleverte 13. juni sin rapport til riksadvokaten. Rapporten skal ut på høring og vil bli fulgt opp av riksadvokaten. I Transocean-saken, en økonomisk straffesak som ble etterforsket av Økokrim fra 2005, ble samtlige tiltalte frifunnet av tingretten. I forbindelse med at anken i saken ble trukket av Økokrimsjefen før
Les mer